Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.39.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 29 kwietnia 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie tymczasowego ustroju władz i urzędów celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 3 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. z 1919 № 65, poz. 391) art. 6 punkt d) ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 64, poz. 385) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministerstwu Skarbu zarządu spraw celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 9, poz. 44) zarządzam w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej co następuje:
§  1. Aż do czasu ustawowego przeprowadzenia organizacji władz i urzędów celnych, jednolitej dla całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, pozostają w mocy na obszarze b. dzielnicy pruskiej dotychczasowe przez b. władze zaborcze wydane w tym względzie przepisy, o ile nie zostały uchylone przepisami, wydanemi przez władze polskie bądź dla obszaru całego Państwa, bądź też dla obszaru b. dzielnicy pruskiej.
§  2. Dotychczasowy zakres działania i tok czynności Dyrekcji Ceł w Poznaniu i podległych jej urzędów celnych w zakresie spraw czysto celnych utrzymuje się w mocy ze zmianami wymienionemi w następujących paragrafach.
§  3. Pod wyłączną kompetencję Ministra Skarbu podpadają:
1) stawianie wniosków do ciała ustawodawczego na wydawanie nowych ustaw lub zmianę istniejących;
2) wydawanie lub zmiana rozporządzeń, ogólnie obowiązujących;
3) interpretacja przepisów ustawowych i postanowień zawartych w rozporządzeniach;
4) zatwierdzanie budżetu i zarządzeń Dyrekcji Ceł w Poznaniu w sprawach organizacyjnych;
5) nadawanie posad urzędnikom celnym i urzędnikom straży celnej od VIII stopnia służbowego w górę, tudzież przenoszenie takich urzędników do innych miejsc służbowych;
6) przenoszenie w stan spoczynku urzędników celnych i urzędników straży celnej od VIII stopnia służbowego w górę;
7) zezwalanie na pobór emerytur i darów z łaski za granicę;
8) przyjmowanie ponowne do służby państwowej urzędników, oddalonych w drodze karnej lub dyscyplinarnej;
9) orzecznictwo taryfowo-celne i rozstrzyganie wszystkich spraw, których orzecznictwo według dotychczasowych przepisów należy do władzy centralnej;
10) rozstrzyganie zażaleń skierowanych przeciw zarządzeniom Dyrekcji Ceł w Poznaniu;
11) naczelna kontrola w sprawach celnych: administracyjnych, kasowych i rachunkowych.
§  4. Do zakresu działania Dyrekcji Ceł w Poznaniu należy:
1) bezpośrednie zwierzchnictwo i nadzór nad urzędami celnemi i organami straży celnej w jej okręgu administracyjnym położonemi;
2) spełnianie czynności połączonych z wykonaniem budżetu państwowego;
3) spełnianie czynności poruczonych jej jako asygnującej władzy celnej 11 instancji przez właściwe przepisy lub rozporządzenia Ministra Skarbu;
4) orzecznictwo I instancji w sprawach nie zastrzeżonych Ministerstwu Skarbu, ani nienależących do zakresu działania urzędów celnych, zaś w II instancji w sprawach wchodzących w zakres działania urzędów celnych;
5) składanie Ministerstwu Skarbu wniosków w zakresie projektów ustaw i przepisów celnych, oraz spraw organizacyjnych;
6) spełnianie czynności administracyjnych, związanych z ochroną granic Państwa, o ile nie są zastrzeżone Ministerstwu Skarbu.
§  5. Do urzędów celnych należy:
1) wymiar i pobór ceł, jakoteż spełnianie wszelkich związanych z tem czynności, według obowiązujących w tym względzie szczegółowych przepisów,
2) orzecznictwo w sprawach niezastrzeżonych Dyrekcji Ceł i Ministerstwu Skarbu.
§  6. Dotychczasowe przepisy kasowo-rachunkowe pozostają w mocy z tą zmianą, że przekazane do Centralnej Kasy Dyrekcji Ceł w Poznaniu, dochody z ceł przelewa Dyrekcja Ceł w Poznaniu do Centralnej Kasy Państwowej w Warszawie.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.