Przekazanie aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.117

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 2014 r.
w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 23 ust. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przekazania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych;
2)
otwartym funduszu - rozumie się przez to otwarty fundusz emerytalny, o którym mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717);
3)
depozytariuszu - rozumie się przez to bank będący depozytariuszem, o którym mowa w art. 158 ustawy wymienionej w pkt 2;
4)
aktywach - rozumie się przez to aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
5)
Zakładzie - rozumie się przez to Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
6)
centrali Zakładu - rozumie się przez to centralę Zakładu, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.);
7)
KDPW - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zakład do dnia 24 stycznia 2014 r. przekazuje otwartym funduszom w formie pisemnej za pisemnym potwierdzeniem odbioru numery rachunków bankowych oraz rachunków papierów wartościowych, na które mają być przekazane aktywa, a także inne informacje w zakresie rozrachunku aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
W dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1100 otwarte fundusze dostarczają do centrali Zakładu specyfikację przekazywanych aktywów i ich wycenę oraz informacje w zakresie rozrachunku aktywów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, w formie dokumentu papierowego oraz w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na wskazaną przez Zakład elektroniczną skrzynkę podawczą centrali Zakładu.
1.
Otwarte fundusze przekazują Zakładowi bony skarbowe w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1400.
2.
W celu przekazania bonów skarbowych otwarte fundusze zlecają depozytariuszom przekazanie Zakładowi bonów skarbowych przy wykorzystaniu zlecenia przesunięcia bonów skarbowych niewymagającego rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych i zgodnie z informacją oraz specyfikacją, o których mowa w § 3 i § 4.
3.
W przypadku gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu, przekazuje on bony skarbowe przy wykorzystaniu zlecenia przesunięcia bonów skarbowych między swoimi rachunkami i kontami w Narodowym Banku Polskim.
1.
Otwarte fundusze przekazują Zakładowi obligacje skarbowe oraz aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, zarejestrowane na poziomie centralnym w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW, w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1400.
2.
W celu przekazania obligacji skarbowych oraz aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, otwarte fundusze zlecają depozytariuszom przekazanie tych obligacji i aktywów Zakładowi przy wykorzystaniu instrukcji rozrachunku bez zapłaty i zgodnie z informacją oraz specyfikacją, o których mowa w § 3 i § 4.
3.
W przypadku gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu, a przekazanie obligacji skarbowych oraz aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, na rachunek papierów wartościowych Zakładu nie wymaga przekazania instrukcji rozrachunku do KDPW, depozytariusz może powstrzymać się od jej przekazywania do KDPW.
1.
Otwarte fundusze przekazują Zakładowi obligacje skarbowe emitowane na rynki zagraniczne zarejestrowane w międzynarodowych depozytach w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1500.
2.
W przypadku obligacji skarbowych emitowanych na rynki zagraniczne, zarejestrowanych i znajdujących się wyłącznie w The Depository Trust Company, otwarte fundusze przekazują je Zakładowi do godz. 1700.
3.
Otwarte fundusze zlecają depozytariuszom przekazanie obligacji skarbowych emitowanych na rynki zagraniczne przy wykorzystaniu instrukcji rozrachunku bez zapłaty i zgodnie z informacją oraz specyfikacją, o których mowa w § 3 i § 4.
4.
W przypadku gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu, a przekazanie obligacji skarbowych, o których mowa w ust. 1, na rachunek papierów wartościowych Zakładu nie wymaga przekazania instrukcji rozrachunku do międzynarodowego depozytu, depozytariusz może powstrzymać się od jej przekazywania do międzynarodowego depozytu.
1.
Otwarte fundusze przekazują Zakładowi aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, zarejestrowane w depozycie prowadzonym poza depozytem prowadzonym przez krajowe lub międzynarodowe depozyty, w dniu 3 lutego 2014 r. dogodź. 1400.
2.
W celu przekazania aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, zarejestrowanych w depozycie prowadzonym poza depozytem prowadzonym przez krajowe lub międzynarodowe depozyty, otwarte fundusze składają oświadczenie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, a jeżeli warunki emisji danych aktywów określają wzór takiego oświadczenia - według wzoru określonego w warunkach emisji, i przekazują je do centrali Zakładu w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1100. Zakład po przyjęciu oświadczenia otwartego funduszu zwraca mu jeden egzemplarz dokumentu zawierającego oświadczenie otwartego funduszu oraz Zakładu.
3.
Jeżeli z warunków emisji aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, zarejestrowanych w depozycie prowadzonym poza depozytem prowadzonym przez krajowe lub międzynarodowe depozyty, wynika, że w celu przeniesienia praw do tych aktywów, zbywający ma wykonać dodatkowe czynności, otwarty fundusz jest obowiązany do ich wykonania w terminie, o którym mowa w ust. 1.
Otwarte fundusze przekazują Zakładowi w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1400 środki pieniężne na wskazany przez Zakład rachunek bankowy.
Do określania godzin i dat stosuje się czas środkowoeuropejski, który jest czasem urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Informacje w zakresie rozrachunku aktywów

(Adres)

1. Numer rachunku bankowego, na który należy przekazać środki pieniężne należne Zakładowi:

.......................................................................................................................................................

2. Numery rachunków papierów wartościowych Zakładu, na które powinny zostać przekazane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy:

1) rachunek papierów wartościowych denominowanych w PLN:

..............................................................................................................................................;

2) rachunek papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych:

................................................................................................................................................

3. Numery rachunków i kont depozytowych podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych w krajowych i zagranicznych depozytach papierów wartościowych:

1) Narodowego Banku Polskiego:

..............................................................................................................................................;

2) KDPW:

kod uczestnika: ..........................., Id konta podmiotowego: .......................................;

3) zagraniczne instytucje depozytowo-rozliczeniowe*:

a) kod BIC zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej prowadzącej rachunek/konto dla:

- instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych dla podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych albo

- podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych, w przypadku gdy podmiot ten jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej .........................,

b) kod BIC instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych dla podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych oraz numer rachunku papierów wartościowych tej instytucji w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej**

........................................................................................................................................,

c) kod BIC podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych oraz numer rachunku papierów wartościowych tego podmiotu w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej***

........................................................................................................................................,

d) numer rachunku papierów wartościowych podmiotu prowadzącego dla Zakładu rachunki papierów wartościowych w instytucji prowadzącej dla niego rachunek papierów wartościowych**

.........................................................................................................................................

4. Numery rachunków papierów wartościowych Zakładu, na które powinny zostać przekazane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy:

1) nr .........................................., jeżeli prowadzącym ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych jest ........................................;

2) nr .........................................., jeżeli prowadzącym ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych jest ........................................;

3) ........................................................................................................................................

5. Inne informacje w zakresie rozrachunku aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy:

1) system rozrachunku dla instrukcji rozrachunku składanej przez depozytariusza - system rozrachunków w czasie rzeczywistym;

2) rodzaj instrukcji w systemie rozrachunku:

a) dla papierów wartościowych zarejestrowanych w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski - zlecenie przesunięcia bonów skarbowych, którego zarejestrowanie nie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych (kod operacji PRNZ), z wyjątkiem gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu - w takim przypadku dokonuje on przekazania papierów wartościowych z wykorzystaniem zlecenia przesunięcia bonów skarbowych między swoimi rachunkami i kontami w Narodowym Banku Polskim (kod operacji PPRN),

b) dla papierów wartościowych zarejestrowanych w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW - instrukcja rozrachunku bez zapłaty niewymagająca potwierdzenia warunków rozrachunku (pozycja 13 w § 2 załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a jeżeli depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu - pozycja 18 w § 2 załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, chyba że przekazanie papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych Zakładu nie wymaga przekazania do KDPW instrukcji rozrachunku),

c) dla papierów wartościowych zarejestrowanych w międzynarodowych depozytach - instrukcja rozrachunku bez zapłaty (instrukcja MT542).

6. Adres elektronicznej skrzynki podawczej centrali Zakładu: ................................................

................................. .............................................................

(Data i miejscowość) (Podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

* Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, societe anonyme. Luksemburg lub inna właściwa dla danej emisji instytucja depozytowo-rozliczeniowa.

** W przypadku gdy podmiot prowadzący dla Zakładu rachunki papierów wartościowych nie jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.

*** W przypadku gdy podmiot prowadzący dla Zakładu rachunki papierów wartościowych jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Specyfikacja aktywów przekazywanych przez otwarty fundusz i ich wycena 1

(Nazwa otwartego funduszu)

1. Papiery wartościowe

Lp.Rodzaj aktywaNazwa skróconaWartość nominalna jednego papieru wartościowegoWalutaISINTermin wykupuLiczba sztukWycena jednej sztuki papieru wartościowego nadzień 31 stycznia 2014 r. bez odsetek (cena czysta) w PLNOdsetki należne od jednej szlaki papieru wartościowego na dzień 31 stycznia 2014 r. w PLNWartość ogółem (kol. 8x (kol. 9+kol. 10))
1234567891011
1Bony skarbowe
1.1
...
2Obligacje skarbowe
2.1
...
3Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, gwarantowane przez Skarb Państwa
3.1
...
4Papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa
5Łączna wartość

2. Kwota środków pieniężnych denominowanych w PLN:

................................................................................................ .

3. Numery rachunków i kont depozytowych depozytariusza w krajowych i zagranicznych depozytach papierów wartościowych, na których są zdeponowane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy:

1) Narodowego Banku Polskiego:

...............................................................................;

2) KDPW:

a) kod uczestnika: ........................................,

b) Id konta podmiotowego: ........................;

3) zagraniczne instytucje depozytowo-rozliczeniowe*:

a) kod BIC zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej prowadzącej rachunek/konto dla:

- instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych dla depozytariusza albo

- depozytariusza, w przypadku gdy depozytariusz jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej

.................................................................,

b) kod BIC instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych dla depozytariusza i numer rachunku tej instytucji w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej**

.........................................................................,

c) kod BIC oraz numer rachunku papierów wartościowych depozytariusza w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej***

.........................................................................,

d) numer rachunku papierów wartościowych depozytariusza w instytucji prowadzącej dla niego rachunek papierów wartościowych**

......................................................................... .

4. Numery rachunków papierów wartościowych, na których są ewidencjonowane aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy:

1) ................................................ - ................................ (nazwa podmiotu prowadzącego ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych);

2) ................................................ - ................................ (nazwa podmiotu prowadzącego ewidencję zdematerializowanych papierów wartościowych);

3) ........................................................................ .

.................................... ................................................................

(Data i miejscowość) (Podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

* Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, societe anonyme, Luksemburg lub inna właściwa dla danej emisji instytucja depozytowo-rozliczeniowa.

** W przypadku gdy depozytariusz nie jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.

*** W przypadku gdy depozytariusz jest bezpośrednim uczestnikiem zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OŚWIADCZENIA

................................................

(Nazwa otwartego funduszu)

1. W celu realizacji postanowień art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) ..... (nazwa otwartego funduszu) ...... przenosi na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące aktywa:

Lp.Rodzaj papieru wartościowegoNazwaEmitentWartość nominalna jednego papieru wartościowegoTermin wykupuLiczba sztuk
1234567
1
.....
.....

W załączeniu ..... (nazwa otwartego funduszu) ...... przekazuje dokument zawierający warunki emisji przekazywanych aktywów.

................................. ................................................................

(Data i miejscowość) (Podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2. W celu realizacji postanowień art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje od ...... (nazwa otwartego funduszu) ......... aktywa wymienione w oświadczeniu zawartym w pkt 1 niniejszego dokumentu.

................................... .................................................................

(Data i miejscowość) (Podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

1 Specyfikacja aktywów jest przekazywana w arkuszu kalkulacyjnym Excel.