§ 4. - Przekazanie aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.117

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2014 r.
§  4.
W dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1100 otwarte fundusze dostarczają do centrali Zakładu specyfikację przekazywanych aktywów i ich wycenę oraz informacje w zakresie rozrachunku aktywów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, w formie dokumentu papierowego oraz w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na wskazaną przez Zakład elektroniczną skrzynkę podawczą centrali Zakładu.