§ 2. - Przekazanie aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.117

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2014 r.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych;
2)
otwartym funduszu - rozumie się przez to otwarty fundusz emerytalny, o którym mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717);
3)
depozytariuszu - rozumie się przez to bank będący depozytariuszem, o którym mowa w art. 158 ustawy wymienionej w pkt 2;
4)
aktywach - rozumie się przez to aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
5)
Zakładzie - rozumie się przez to Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
6)
centrali Zakładu - rozumie się przez to centralę Zakładu, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.);
7)
KDPW - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.