§ 3. - Przekazanie aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.117

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2014 r.
§  3.
Zakład do dnia 24 stycznia 2014 r. przekazuje otwartym funduszom w formie pisemnej za pisemnym potwierdzeniem odbioru numery rachunków bankowych oraz rachunków papierów wartościowych, na które mają być przekazane aktywa, a także inne informacje w zakresie rozrachunku aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.