Przedsiębiorstwo "Polski Monopol Solny".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.52.497

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 czerwca 1932 r.
o przedsiębiorstwie "Polski Monopol Solny".

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą "Polski Monopol Solny", stanowiące samoistną osobę prawną z siedzibą w m. st. Warszawie.

Przedsiębiorstwo to będzie prowadzone na zasadach handlowych.

Przedsiębiorstwu "Polski Monopol Solny" powierza się eksploatowanie na rzecz Skarbu Państwa:

a)
wyłącznego przywileju Skarbu Państwa (monopolu], określonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 117, poz. 1043),
b)
państwowych salin i warzelni soli oraz pól górniczych nadanych na sól, objętą monopolem sprzedaży soli, przekazywanych przedsiębiorstwu do eksploatacji w myśl postanowień art. 3.

Postanowienia lit. b) niniejszego artykułu nie dotyczą warzelni soli Państwowego Zakładu Zdrojowego w Ciechocinku.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedsiębiorstwo "Polski Monopol Solny" przejmuje pod zarząd i w eksploatację wszystkie państwowe saliny i warzelnie soli, pozostające pod zarządem podległej Ministrowi Skarbu Dyrekcji Salin Państwowych.

Przedsiębiorstwo przejmuje równocześnie cały majątek państwowy ruchomy i nieruchomy, znajdujący się pod zarządem podległych Ministerstwu Skarbu Dyrekcji Salin Państwowych i Biura Sprzedaży Soli oraz wszelkie aktywa i pasywa, figurujące na rachunkach tych instytucyj, z tern, że majątek ruchomy przechodzi na własność przedsiębiorstwa, zaś w stosunku do majątku nieruchomego mieć będą zastosowanie postanowienia ust. 2 art. 6.

Przekazywanie przedsiębiorstwu pod zarząd i w eksploatację państwowych salin i warzelni. soli oraz pół górniczych, nadanych na sól, następować będzie w przyszłości na podstawie uchwał Rady Ministrów.

Przekazywanie eksploatacji państwowych salin i warzelni soli oraz pól górniczych, nadanych ma sól, objętą monopolem sprzedaży soli, innym osobom lub instytucjom, aniżeli przedsiębiorstwu "Polski Monopol Solny", wymaga zgody Rady Ministrów i może następować tylko w przypadkach, gdy eksploatacja wspomnianych salin i warzelni lub pól górniczych ma być prowadzona w innym celu, aniżeli uzyskiwanie soli, objętej monopolem sprzedaży soli.

Przedsiębiorstwo "Polski Monopol Solny" będzie wpisane do rejestru handlowego.

Wpisaniu do rejestru podlega firma, siedziba, przedmiot i władze przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwu "Polski Monopol Solny" przysługiwać będzie prawo własności jedynie do uzyskiwanego majątku ruchomego.

Majątek nieruchomy, przekazywany przedsiębiorstwu przez Skarb Państwa, stanowić będzie własność Skarbu Państwa, pozostając jedynie pod zarządem i w użytkowaniu przedsiębiorstwa. To samo dotyczyć będzie majątku nieruchomego, nabywanego przez przedsiębiorstwo z własnych funduszów, który to majątek przedsiębiorstwo będzie nabywać na własność Skarbu Państwa.

Przedsiębiorstwo "Polski Monopol Solny" jest wolne od wszelkich danin publicznych z wyjątkiem opłat na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego, podatków komunalnych od gruntów i budynków, opłat komunalnych od przeniesienia własności nieruchomości, zaprotestowanych weksli, plakatów i anonsów, tudzież innych podatków komunalnych, ustanowionych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747).

Zarząd przedsiębiorstwa "Polski Monopol Solny" należy do Dyrekcji Polskiego Monopolu Solnego z Dyrektorem na czele, podporządkowanej Ministrowi Skarbu.

Minister Skarbu ustala w drodze rozporządzenia organizację przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwu "Polski Monopol Solny" przysługuje wyłączne prawo zakupu soli, objętej monopolem sprzedaży soli, z salin i warzelni, eksploatowanych przez inne osoby lub instytucje.

Ceny, po których producenci tej soli obowiązani będą odprzedawać ją przedsiębiorstwu "Polski Monopol Solny" ustala Minister Skarbu.

Postanowienia ust. 1 niniejszego artykułu nie odnoszą się do soli, zwalnianej przez Ministra Skarbu z pod zajęcia monopolowego w myśl postanowień § 4 p. 3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 117, poz. 1043).

(uchylony).

Ceny sprzedaży soli w kraju ustala Minister Skarbu.

(uchylony).

Minister Skarbu wydaje w drodze rozporządzenia przepisy, normujące stosunek służby, uposażenie i zaopatrzenie emerytalne tych pracowników przedsiębiorstwa "Polski Monopol Solny", których stosunek służbowy zostanie określony przez Ministra Skarbu jako publiczno-prawny.

Przepisy prawne z dziedziny świadczeń socjalnych, ochrony pracy i ubezpieczeń społecznych, nie będą miały zastosowania do tych pracowników.

Pracownikom przedsiębiorstwa, o których mowa w ustępie pierwszym niniejszego artykułu, mogą być przydzielane tytułem części uposażenia mieszkania służbowe. Warunki korzystania z tych mieszkań, tryb ich opróżniania oraz wysokość potrąceń od uposażenia, za korzystanie z nich, ustala Minister Skarbu.

W razie ogłoszenia mobilizacji lub powołania na podstawie art. 81 i 84 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym pracowników przedsiębiorstwa "Polski Monopol Solny" - rezerwistów i zaliczonych do pospolitego ruszenia - do służby wojskowej, mogą ci pracownicy otrzymać zwolnienie od tej służby na podstawie przepisów, wydanych w tej mierze przez Ministra Spraw Wojskowych.

Pracownicy przedsiębiorstwa "Polski Monopol Solny", których stosunek służbowy określony będzie przez Ministra Skarbu, jako publiczno-prawny, będą uważani za urzędników państwowych w rozumieniu prawa karnego.

Przy wprowadzaniu nowych przepisów o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polski Monopol Solny", wydawanych w myśl postanowień art. 13, Minister Skarbu upoważniony będzie do rozwiązywania dotychczasowego stosunku służbowego z tymi funkcjonariuszami dotychczasowego zarządu salin państwowych, względnie Biura Sprzedaży Soli, których stosunek służbowy opiera się na przepisach o stosunku służbowym funkcjonarjuszów państwowych.

Funkcjonarusze ci, o ile nie zostaną powołani do służby w przedsiębiorstwie "Polski Monopol Solny" na zasadach wydanego przez Ministra Skarbu rozporządzenia, lub powołani do służby w innych działach administracji państwowej, będą zwolnieni ze służby, przyczem zwolnienie funkcjonarjuszów, mianowanych na stałe, może nastąpić dopiero po przeniesieniu ich przez Ministra Skarbu w stan nieczynny i w drodze zastosowania do nich następnie odpowiednich przepisów o stosunku służbowym funkcjonarjuszów państwowych.

Od ostatecznych, decyzyj władz i organów przedsębiorstwa, wydanych w trybie postępowania administracyjnego, w zakresie spraw, przewidzianych w art. 12 niniejszego rozporządzenia, jako też i od ostatecznych decyzyj Ministra Skarbu lub władz i organów przedsiębiorstwa, wydanych w trybie postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 3 niniejszego rozporządzenia, służy prawo skargi do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

Przedsiębiorstwo "Polski Monopol Solny" pokrywa wszelkie swoje wydatki z własnych dochodów i z funduszów oraz prowadzi swą gospodarkę na podstawie rocznych planów finansowo-gospodarczych, zatwierdzanych przez Ministra Skarbu.

Z końcem każdego roku gospodarczego przedsiębiorstwo "Polski Monopol Solny" zestawia bilans oraz rachunek zysków i strat według zasad księgowości handlowej, wyprowadzając czysty zysk przedsiębiorstwa po potrąceniu oprócz wszystkich wydatków eksploatacyjnych opłaty monopolowej, ustanawianej przez Ministra Skarbu, oraz wszystkich podatków i opłat skarbowych, od których przedsiębiorstwo jest zwolnione.

Minister Skarbu zatwierdza bilans oraz rachunek zysków i strat i podział czystego zysku przedsiębiorstwa.

Do ogólnego budżetu państwowego wchodzi kwota wpłaty przedsiębiorstwa do Skarbu Państwa, ustalona na podstawie planu finansowo-gospodarczego.

Sprawozdania, zawierające bilans i rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy, oraz plan finansowo-gospodarczy na nowy okres budżetowy, będą dołączane do państwowego preliminarza budżetowego.

Minister Skarbu uprawniony jest przeznaczyć pewien odsetek czystego zysku przedsiębiorstwa na nagrody pieniężne, zapomogi i cele opieki dla jego pracowników i współdziałających z przedsiębiorstwem organów skarbowych.

Przedsiębiorstwo "Polski Monopol Solny" może zaciągać na, swe potrzeby krótkoterminowe pożyczki nieprzekraczające w sumie 10% ogólnego dochodu eksploatacyjnego brutto, wykazanego w ostatniem rocznem zamknięciu rachunkowem; pożyczki te będą spłacane z dochodów przedsiębiorstwa; ogólne zasady na jakich pożyczki te mogą być zaciągane - ustala Minister Skarbu.

Zaciąganie pożyczek wyższych lub długoterminowych oraz zaciąganie jakichkolwiek pożyczek w listach zastawnych lub obligacjach i zaciąganie wszelkich zobowiązań obciążających nieruchomości przedsiębiorstwa może nastąpić tylko w granicach upoważnień ustawowych.

Oddanie dochodów przedsiębiorstwa "Polski Monopol Solny" w zastaw, może nastąpić jedynie na podstawie upoważnienia ustawowego.

Zastępstwo sądowe w sprawach, dotyczących praw i interesów majątkowych przedsiębiorstwa "Polski Monopol Solny" należy do Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie niniejsze nie narusza w niczem mocy przepisów prawa górniczego, ogłoszonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 654), a w szczególności kompetencji Ministra Przemysłu i Handlu w zakresie przedstawicielstwa Państwa, jako właściciela pól górniczych.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia z wyjątkiem postanowień art. 4 porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu, o ile chodzi o postanowienia art. 3 z Ministrem Przemysłu i Handlu, a co do art. 5 z Ministrem Sprawiedliwości, wykonanie zaś postanowień art. 4 - Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1932 r.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą postanowienia zawarte w § 4 p. 1, §§ 8, 9 i 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. Nr. 117, poz. 1043).

1 Art. 10 uchylony przez art. 8 rozporządzenia z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży soli (Dz.U.33.84.616) z dniem 1 stycznia 1934 r.
2 Art. 12 uchylony przez art. 8 rozporządzenia z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży soli (Dz.U.33.84.616) z dniem 1 stycznia 1934 r.
3 Z dniem 1 stycznia 1934 r. traci moc art. 13 nin. rozporządzenia, w zakresie w jakim dotyczy zwolnienia od obowiązku ubezpieczenia pracowników monopolu, unormowanego ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem, zgodnie z art. 316 ust. 2 powołanej ustawy (Dz.U.33.51.396).