Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. - Dz.U.1932.22.165 - OpenLEX

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.22.165

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1932 r.

USTAWA
z dnia 17 marca 1932 r.
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy:

a)
w terminie do dnia, na który zostanie zwołany Sejm na najbliższą sesję zwyczajną, - w zakresie spraw gospodarczych i finansowych, uporządkowania stanu prawnego w Państwie, wymiaru sprawiedliwości; rozporządzenia te dotyczyć nie mogą spraw, wymienionych w art. 3 ust. 4, art. 4, 5, 8, 49 ust. 2, 50 i 59 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zaciągnięcia pożyczki państwowej, nakładania nowych podatków i podwyższania stawek podatkowych, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ustanawiania nowych monopolów, zbycia i zamiany nieruchomego majątku państwowego., o ile wartość poszczególnego objektu przekracza 100.000 zł, zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, ustroju samorządu terytorjalnego i ordynacji wyborczej do organów tego samorządu, ustaw szkolnych i językowych, oraz prawa małżeńskiego, wreszcie zmiany statutu Banku Polskiego i zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o stabilizacji złotego (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 790);
b)
w terminie do dnia 31 grudnia 1934 r. - w zakresie organizacji administracji publicznej.

Uprawnienia, określone w art. 1 punkt b niniejszej ustawy, odnoszą się do wszelkich władz, urzędów, zakładów, instytucyj i organów rządowych zarówno w zakresie ich wewnętrznej organizacji we wszystkich instancjach, jak i trybu postępowania; uprawnienia te odnoszą się również do organów samorządowych w zakresie sprawowanej przez nie administracji rządowej.

Z mocy powyższych uprawnień Prezydent Rzeczypospolitej jest władny:

a)
znosić, łączyć, dzielić i tworzyć urzędy, oraz ustalać zakres ich działania;
b)
regulować zasady wewnętrznej organizacji urzędów i trybu urzędowania;
c)
ustalać właściwość i tok instancyj, oraz zmieniać lub wydawać nowe przepisy we wszystkich dziedzinach postępowania administracyjnego;
d)
przeprowadzać zmiany w istniejącym podziale administracyjnym;
e)
przekazywać niektóre dotychczasowe funkcje organów administracji rządowej organom związków samorządowych, określać sposób sprawowania przekazanych funkcyj przez organa samorządowe, ustalać obowiązek i sposób przyjmowania personelu, zatrudnionego przez związki samorządowe dla wykonania przekazanych funkcyj oraz zasady jego wynagrodzenia i kwalifikacyj, przekazywać związkom samorządowym dochody, pobierane dotychczas przez Skarb Państwa w związku z przekazanemi funkcjami, wreszcie ustalać zasady dotowania związków samorządowych ze Skarbu Państwa w związku z przekazanemi funkcjami.

W związku z postanowieniami, zawartemi w niniejszym artykule, Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo wydawać przepisy uzgadniające i przejściowe, które okażą się niezbędne do wprowadzenia w życie poszczególnych postanowień oraz przystosowania dotychczasowego zakresu działania, organizacji i kompetencyj odnośnych władz i urzędów do nowej organizacji, ustalonej w drodze rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanych na podstawie niniejszej ustawy.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom, każdemu we właściwym mu zakresie działania.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.