Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.87.645

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 października 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia terminu wymiany oraz zwrotu Urzędowi pożyczek państwowych świadectw tymczasowych i obligacji 5% pożyczki państwowej z roku 1920.

Na zasadzie ustaw z dnia 27 lutego 1920 r. o wypuszczeniu 5% krotko i długoterminowych wewnętrznych pożyczek państwowych z roku 1920 (Dz. Ust. R. P. № 21, poz. 115 i № 25, poz. 152) zarządza się co następnie:
§  1. § 2 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1921 roku o terminie wymiany oraz zwrotu Urzędowi pożyczek państwowych świadectw tymczasowych i obligacji 5% pożyczki państwowej z roku 1920 przez placówki subskrypcyjne (Dz. Ust. R. P. z r. 1921 № 67, poz. 443) otrzymuje brzmienie następujące:

"Niewymienione w terminie oznaczonym w § 1 niniejszego rozporządzenia świadectwa imienne i na okaziciela pożyczki krótkoterminowej oraz świadectwa imienne pożyczki długoterminowej mogą być zgłaszane do wymiany aż do dnia 31 grudnia 1921 r. włącznie jedynie w oddziałach Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej".

§ 3 wymienionego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Niewymienione do dnia 31 grudnia 1921 r. świadectwa imienne i na okaziciela pożyczki krótkoterminowej i świadectwa imienne pożyczki długoterminowej oraz niewymienione w terminie, oznaczonym w końcowym ustępie § 1, świadectwa na okaziciela pożyczki długoterminowej, mogą być wymienione po tych terminach tylko w Urzędzie pożyczek państwowych w Warszawie".

§ 4 tegoż rozporządzenia w części, ustanawiającej prekluzyjny termin wstrzymania przez oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej wymiany świadectw tymczasowych, otrzymuje brzmienie następujące:

"Od dnia zaś 1 stycznia 1922 roku zostają pozbawione prawa wymiany tych świadectw oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej".

§ 9 tegoż rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej winny dokonać obowiązków przewidzianych w § 7 i 8 w terminie najdalej do dnia 1 lutego 1922 roku".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.