Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.25.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1922 r.

USTAWA
z dnia 27 lutego 1920 r.
w przedmiocie wypuszczenia pięcioprocentowej długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920. *

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do wypuszczenia pięcioprocentowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 do sumy trzech miljardów marek polskich, ze stopniową spłatą jej w ciągu 45 lat od daty wypuszczenia według planu umorzenia, dołączonego do niniejszej ustawy.

Art.  2.

Obligacje pięcioprocentowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 są wypuszczane seriami, po 20 miljonów marek każda, w odcinkach, których wysokość ustali Minister Skarbu.

Art.  3.

Procenty od pożyczki płatne są za każde półrocze zdołu w dniach 1 kwietnia i 1 października każdego roku.

Spłata umorzonych obligacji będzie dokonywana w terminach ustalonych dla opłaty procentów.

Art.  4.

Obligacje pięcioprocentowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 mogą być przedstawiane do spłaty w ciągu lat 30, począwszy od dnia, ustalonego dla ich umorzenia.

Kupony mogą być przedstawiane do spłaty w ciągu lat 5 od dnia ich płatności.

Obligacje i kupony, nieprzedstawione do spłaty w powyższych terminach - stają się nieważne.

Art.  5.

Kupony od obligacji pięcioprocentowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 wolne są od podatków od kapitałów i rentowych i będą przyjmowane przy uiszczaniu podatków i opłat państwowych.

Art.  6.

Obligacje pięcioprocentowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 mają wszelkie prawa papierów, posiadających bezpieczeństwo pupilarne i mogą być używane dla lokacji kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, jakoteż kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacji publicznych, kaucji cywilnych i wojskowych, depozytów oraz dla konwersji innych papierów pupilarnych.

Art.  7.

Stopa procentowa pożyczki, wymienionej w art. 1, nie może uledz obniżeniu przed dniem 1 marca 1930 r.

Art.  8.

Przy mającem nastąpić przerachowaniu zobowiązań, opiewających na marki polskie na przyszłą walutę polską - pięcioprocentowa wewnętrzna długoterminowa pożyczka państwowa z r. 1920 podlega przerachowaniu po kursie o 10% wyższym od ustalonego dla znaków obiegowych.

Art.  9.

Pożyczka długoterminowa będzie zaliczona do pełnej wysokości przy rozkładzie zamierzonej pożyczki przymusowej rentowej.

Art.  10.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

ZAŁĄCZNIK 

PLAN

umorzenia 5% wewnętrznej pożyczki państwowej dla kwoty 1.000.000.000 marek polskich w ciągu lat 45 w ratach półrocznych przy stopie półrocznej 21/2%
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

* Obligacje 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920, wpłacane w myśl art. 51 ustawy z dnia 16 grudnia 1921 r., o poborze nadzwyczajnej daniny państwowej (Dz. U. R. P. z r. 1822 № 1 poz. 1) na poczet tejże daniny, ulegają natychmiastowemu umorzeniu poza planem umorzenia, załączonym do art. 1 nin. ustawy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.34.278) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 1922 r.