Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.21.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1920 r.

USTAWA
z dnia 27 lutego 1920 r.
w przedmiocie wypuszczenia 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920..

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do wypuszczenia 5% krótkoterminowej pożyczki państwowej 1920 r. z pięcioletnim od daty wypuszczenia terminem spłaty do wysokości trzech miljardów marek.

Art.  2.

Obligacje pięcioprocentowej krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 są wypuszczane serjami po 20 miljonów marek każda w odcinkach, których wysokość ustali Minister Skarbu.

Art.  3.

Minister Skarbu ma prawo, poczynając od 1 maja 1922 r., przystąpić do przedterminowego (art. 1) wykupu obligacji pożyczki, całkowitego lub częściowego, serjami w drodze losowania z opłatą procentów do dnia, ustalonego dla wykupu.

Art.  4.

Procenty od pożyczki płatne są za każde półrocze zdołu, w dniach 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.

Art.  5.

Po upływie terminu, ustalonego dla spłaty lub wykupu przedterminowego obligacji pięcioprocentowej krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920. mogą być te obligacje przedstawiane dodatkowo do spłaty w ciągu lat 30.

Kupony mogą być przedstawiane do spłaty w ciągu lat 5 od dnia ich płatności.

Obligacje i kupony, nie przedstawione do spłaty w powyższych terminach, srają się nieważne.

Art.  6.

Kupony od obligacji pięcioprocentowej krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920, wolne są od podatków od kapitałów i podatków rentowych i będą przyjmowane przy uiszczaniu podatków i opłat państwowych.

Art.  7.

Obligacje pięcioprocentowej pożyczki państwowej z r. 1920 mają wszelkie prawa papierów, posiadających bezpieczeństwo- pupilarne i mogą być używane dla lokacji kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, jakoteż kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacji publicznych, kaucji cywilnych i wojskowych, depozytów oraz dla konwersji innych papierów publicznych.

Art.  8.

Pożyczka krótkoterminowa będzie przyjmowana al pari przy uiszczaniu zamierzonej pożyczki przymusowej rentowej.

Art.  9.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu