Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 listopada 1921 r.
o pzredłużeniu mocy obowiązującej rozporządzeń z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych i % dnia 13 października 1921 r. w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze słomy.

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dn. 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dn. 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 70 poz. 471) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 13 października 1921 r. w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze słomy (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 88 poz. 653) przedłuża się aż do nowego zarządzenia.
§  2. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 1921 r.