Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.88.653

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 13 października 1921 r.
w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze słomy. *

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów i d. 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. Ust. R. P. № 70, poz. 471) uzupełnia się w sposób następujący:

Do § 1. powyższego rozporządzenia dodaje się pozycja taryfy celnej 64 p. 3 następującej treści:

"Taśmy plecione ze słomy, wiórów drzewnych, łodyg, chociażby z dodatkiem włosia, bawełny, lnu i konopi nieblichowane i niefarbowane";

W § 2 tegoż rozporządzenia pozycja taryfy celnej 64 p. 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"Taśmy, plecione ze słomy, wiórów drzewnych, łodyg, chociażby z dodatkiem włosia, bawełny, lnu i konopi, blichowane lecz niefarbowane".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie i będzie obowiązywało do dnia 30 listopada 1921 r. włącznie.
* Z dniem 1 grudnia 1921 r. moc obowiązującą nin. rozporządzenia przedłuża się aż do nowego zarządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1921 r. (Dz.U.21.104.754).