[Odsetki w przypadku braku zastrzeżenia terminu zapłaty] - Art. 6. - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Odsetki w przypadku braku zastrzeżenia terminu zapłaty] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  6.  [Odsetki w przypadku braku zastrzeżenia terminu zapłaty]
1. 
Jeżeli strony transakcji handlowej nie przewidziały w umowie terminu zapłaty, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia, do dnia zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1, upływ 30 dni liczony jest od dnia zakończenia badania.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).