Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi. Lake Success.1947.11.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.59.407

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1950 r.

PROTOKÓŁ
z dnia 12 września 1923 r.
o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie

Przekład

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 12 listopada 1947 roku podpisany został w Lake Success Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 roku.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

Dano w Warszawie, dnia 7 listopada 1950 roku.

Przekład

PROTOKÓŁ

o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r.

Strony niniejszego Protokołu, biorąc pod uwagę, że na podstawie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., nałożone zostały na Ligę Narodów pewne funkcje i pełnomocnictwa oraz że w związku z rozwiązaniem Ligi Narodów niezbędne jest zabezpieczenie ich nieprzerwanego wykonywania i uważając za wskazane, żeby te funkcje i pełnomocnictwa odtąd były wykonywane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, niniejszym postanawiają, co następuje:

Strony niniejszego Protokołu postanawiają, że w stosunkach wzajemnych będą, zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu, uznawać całkowitą moc prawną i należycie stosować zmiany tego aktu, umieszczone w załączniku do niniejszego Protokołu.

Sekretarz Generalny przygotuje teksty Konwencji z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi poprawione zgodnie z niniejszym Protokołem i prześle odpisy do wiadomości Rządów każdego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych i każdego Państwa, nie będącego członkiem, dla którego Protokół niniejszy dostępny jest do podpisania lub przyjęcia.

Sekretarz Generalny zaproponuje również Stronom wyżej wspomnianej Konwencji, aby stosowały zmieniony tekst niniejszego aktu natychmiast po wejściu w życie zmian, nawet jeżeli Strony jeszcze nie zdołały stać się stronami niniejszego Protokołu.

Niniejszy Protokół będzie dostępny do podpisu lub przyjęcia dla każdego członka Konwencji z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, któremu Sekretarz Generalny podał do wiadomości odpis tego Protokołu.

Państwa mogą stać się stronami niniejszego Protokołu przez:

(a) podpisanie bez zastrzeżeń co do zatwierdzenia lub

(b) przyjęcie dokonane przez złożenie formalnego aktu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

1.
Protokół niniejszy wchodzi w życie z dniem, w którym dwa lub więcej Państw stanie się jego stronami.
2.
Zmiany ustalone w załączniku do niniejszego Protokołu wejdą w życie, kiedy większość stron Konwencji z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi stanie się stronami niniejszego Protokołu, a w konsekwencji każde Państwo, przystępujące do Konwencji już po wejściu w życie zmian, stanie się stroną Konwencji w ten sposób zmienionej.

Zgodnie z ustępem 1 artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych i zawartymi w nim przepisami przyjętymi przez Ogólne Zgromadzenie Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zostaje upoważniony do dokonania rejestracji niniejszego Protokołu i zmian wniesionych do Konwencji niniejszym Protokołem w dniu ich wejścia w życie i do opublikowania Protokołu i zmienionej Konwencji w możliwie najkrótszym czasie po zarejestrowaniu.

Protokół niniejszy, którego teksty chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański są jednakowo autentyczne, zostanie złożony w archiwach Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wobec tego, że Konwencja, która ma być zmieniona zgodnie z załącznikiem, jest sporządzona tylko w języku angielskim i francuskim, tylko teksty angielski i francuski załącznika będą uważane jako jednakowo autentyczne, teksty natomiast chiński, rosyjski i hiszpański - jako tłumaczenia.

Uwierzytelniony odpis Protokołu wraz z załącznikiem będzie przesłany przez Sekretarza Organizacji Narodów Zjednoczonych każdej Stronie Konwencji z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, jak również do wszystkich Państw członków Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszy Protokół, każdy w tym dniu, jaki figuruje obok jego podpisu.

Sporządzony w Lake Success, New York, dnia 12 listopada, tysiąc dziewięćset czterdziestego siódmego roku.

ZAŁĄCZNIK

do Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r.

Artykuł 8 ustępy pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji.

Akty ratyfikacyjne będą złożone u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zawiadomi o ich złożeniu Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych i Państwa, które nie są członkami, którym Sekretarz Generalny podał do wiadomości odpis Konwencji.

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych niezwłocznie prześle uwierzytelniony odpis każdego dotyczącego Konwencji aktu, który został mu złożony, Rządowi Republiki Francuskiej.

Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą przystąpić do niniejszej Konwencji. To samo odnosi się do Państw, które nie są członkami, a którym Rada Ekonomiczno-Społeczna Organizacji Narodów Zjednoczonych oficjalnie zdecyduje podać do wiadomości niniejszą Konwencję.

Przystąpienie winno nastąpić przez akt, który należy przesłać Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych do złożenia w archiwach Sekretariatu.

Sekretarz Generalny zawiadomi niezwłocznie o powyższym Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych i Państwa nie będące członkami, którym Sekretarz Generalny podał do wiadomości odpis Konwencji.

W artykule 10 wyrazy "Członek Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami "Członek Organizacji Narodów Zjednoczonych".

Artykuł 12.

W punkcie pierwszym wyrazy "Sekretarz Generalny Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami "Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych" i wyrazy "Członek Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami "Członek Organizacji Narodów Zjednoczonych".

Artykuł 12 ustęp drugi otrzymuje brzmienie:

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadomi o otrzymaniu takiego wypowiedzenia wszystkich Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych i Państwa, które nie są członkami, a którym Sekretarz Generalny podał do wiadomości odpis Konwencji.

Artykuł 13 skreśla się.

Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie prowadził specjalny wykaz Stron, które niniejszą Konwencję podpisały, ratyfikowały, przystąpiły do niej lub ją wypowiedziały.

Wykaz ten będzie dostępny w każdym czasie i dla każdego Członka Organizacji Narodów Zjednoczonych lub każdego Państwa, które nie jest członkiem, a któremu Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podał do wiadomości odpis Konwencji.

Wykaz winien być publikowany możliwie najczęściej.

W artykule 15 wyrazy "Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej" zastępuje się wyrazami "Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości" i wyrazy "Protokół Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej" zastępuje się wyrazami "Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości".

W artykule 16 wyrazy "Rada Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami "Rada Gospodarcza i Społeczna Organizacji Narodów Zjednoczonych".

Za Afganistan:

A. Hosayn Aziz

12 listopada 1947 r.

Za Argentynę:

José Arce

12 listopada 1947 r.

Za Australię:

Herbert V. Evatt

13 listopada 1947 r.

Za Belgię:

F. Van Langenhove

12 listopada 1947 r.

Za Boliwię:

Za Brazylię:

ad referendum Joao Carlos Muniz

17 marca 1948 r.

Za Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką:

Za Kanadę:

J. L. Ilslev

24 listopada 1947 r.

Za Chili:

Za Chiny:

Peng Chun Chang

12 listopada 1947 r.

Za Kolumbię:

Za Kostarykę:

Za Kubę:

Za Czechosłowację:

Jan Masaryk

12 listopada 1947 r.

Za Danię:

ad referendum Bodil Begtrup

12 listopada 1947 r.

Za Dominikańską Republikę:

Za Ekwador:

Za Egipt:

M. H. Haykal Pasha

12 listopada 1947 r.

Za El Salwador:

Za Etiopię:

Za Francję:

Za Grecję:

Za Gwatemalę:

Za Haiti:

Max. H. Dorsinville

12 listopada 1947 r.

Za Honduras:

Za Islandię:

Za Indie:

M. K. Vellodi

12 listopada 1947 r.

Za Iran:

Za Irak:

Za Liban:

Za Liberię:

Za Wielkie Księstwo Luksemburg:

z zastrzeżeniem aprobaty Pierre Pescatore

12 listopada 1947 r.

Za Meksyk:

L. Padilla Nervo

4 lutego 1948 r.

Za Holandię:

ad referendum J. H. Van Royen

12 listopada 1947 r.

Za Nową Zelandię:

Za Nikaraguę:

Za Norwegię: podlega ratyfikacji

Finn Moe

12 listopada 1947 r.

Za Pakistan:

Przedstawiciel Pakistanu pozwala sobie zauważyć, że zgodnie z ustępem 4 protokołu do aktu o Niepodległości Indii Pakistan uważa siebie za stronę w Konwencji o zwalczaniu handlu i obrotu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie 12 września 1923 r., przez fakt, że Indie stały się stroną wyżej wymienionej Konwencji przed 15 sierpnia 1947 r.

Zafrullah Khan

12 listopada 1947 r.

Za Panamę:

R. J. Alfaro

20 listopada 1947 r.

Za Paragwaj:

Za Peru:

Za Republikę Filipińską:

Za Polskę:

Za Arabię Saudyjską:

Za Syjam:

Za Szwecję:

Za Syrię:

Za Turcję:

Selim Sarper

12 listopada 1947 r.

Za Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką:

Za Związek Południowo-Afrykański:

H. T. Andrews

12 listopada 1947 r.

Za Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich:

A. Gromyko

18 grudnia 1947 r.

Za Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północną Irlandię:

Za Stany Zjednoczone Ameryki:

Za Urugwaj:

Za Wenezuelę:

Za Jemen:

Za Jugosławię:

Dr Joza Vilfan

12 listopada 1947 r.