Art. 8. - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi. Genewa.1923.09.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.71.621

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 1950 r.
Artykuł  VIII.  1

Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji.

Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów, Zjednoczonych, który zawiadomi o ich złożeniu Członków Organizacji Narodów, Zjednoczonych i Państwa, które nie są członkami, którym Sekretarz Generalny podał do wiadomości odpis Konwencji.

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów, Zjednoczonych niezwłocznie prześle uwierzytelniony odpis każdego dotyczącego Konwencji aktu, który został mu złożony, Rządowi Republiki Francuskiej.

1 Art. VIII zmieniony przez załącznik do Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. (Dz.U.51.59.407), z dniem 21 grudnia 1950 r.