Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1843 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  172.  [Krajowa Izba Odwoławcza - zadania, organy]
1.  Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.  Organami Izby są:
1) Prezes;
2) wiceprezes;
3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby.
3.  Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególności:
1) reprezentuje Izbę na zewnątrz;
2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu;
3) ustala terminy posiedzeń składów orzekających Izby, a także zarządza łączne rozpoznanie odwołań;
4) wyznacza skład orzekający Izby do rozpoznania odwołania, w tym jego przewodniczącego;
5) czuwa nad sprawnością pracy Izby;
6) przedkłada Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne, roczną informację o działaniu Izby uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa.
3a.  Prezes Izby określi, w drodze zarządzenia, wewnętrzny regulamin organizacji pracy Izby.
4.  Zgromadzenie ogólne Izby:
1) przygotowuje i przyjmuje roczną informację o działalności Izby uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa;
2) wyznacza skład sądu dyscyplinarnego;
3) rozpatruje odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego;
4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Izby lub zgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego.
5.  Zgromadzenie ogólne Izby zwołuje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku, a także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Izby albo przewodniczącego sądu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Uchwały zgromadzenia ogólnego zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Izby; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Izby.