[Instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu] - Art. 7. - Prawo o... - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  7.  [Instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu]
1. 
System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą:
1)
uczelnie;
2)
federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej "federacjami";
3)
Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), zwana dalej "PAN";
4)
instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej "instytutami PAN";
5)
instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498);
6)
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "instytutami międzynarodowymi";
6a)
Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
6b)
instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej "instytutami Sieci Łukasiewicz";
7)
Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej "PAU";
8)
inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
2. 
Na rzecz systemu szkolnictwa wyższego i nauki działają:
1)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, działająca na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), zwana dalej "NAWA";
2)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861), zwane dalej "NCBiR";
3)
Narodowe Centrum Nauki, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), zwane dalej "NCN";
4)
Agencja Badań Medycznych, działająca na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 451);
5) 1
 Akademia Kopernikańska, działająca na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej (Dz. U. poz. 1459);
1 Art. 7 ust. 2 pkt 5 dodany przez art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1459) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.