Musiał Krzysztof J., Ulga na działalność badawczo-rozwojową - PIT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Ulga na działalność badawczo-rozwojową - PIT

Ulga na działalność badawczo-rozwojową - PIT

Ulga na działalność badawczo-rozwojową - PIT

Działalność badawczo-rozwojowa polega na poszukiwaniu nowych rozwiązań usprawniających działalność danego przedsiębiorstwa. Przynosi ona także wiele korzyści dla całego społeczeństwa. Dostrzegając jej zalety, ustawodawca wprowadził ulgę związaną z prowadzeniem takiej działalności. W niniejszej procedurze zostały przedstawione zasady związane z rozliczaniem ulgi na działalność badawczo-rozwojową przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową - PIT podatnik podatnik możliwość skorzystania z ulgi brak prawa do ulgi (!) prowadzenie  działalności  badawczo-rozwojowej ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej kontrakt z jednostką naukową zwrot kosztów korzystanie z niektórych zwolnień tak nie nie tak nie tak

Krok: (!) prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych – jak sama nazwa wskazuje – polegają osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek osobowych, z wyłączeniem spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, jest które są podatnikami CIT.

Podatnicy PIT, którzy zainwestują w działalność badawczo-rozwojową, mogą skorzystać z ulgi. Muszą jednak prowadzić działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (działalność badawczo-rozwojowa).

Badania naukowe oznaczają przy tym:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) – dalej p.s.w.,

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 p.s.w.

Z kolei przez prace rozwojowe rozumie się oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 p.s.w.

Uwaga! Ryzyko: Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej.

Krok: ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej

W ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową można rozliczać koszty kwalifikowane określone w art. 26e ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. Do kosztów takich zalicza się m.in.:

1) świadczenia na rzecz osób zatrudnionych (pracowników i zleceniobiorców);

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

3) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.