Art. 95b. - [Zasady wystawiania recept] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.686 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2024 r.
Art.  95b.  [Zasady wystawiania recept]
1. 
Recepta jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej.
1a. 
Recepta, na której ma zostać przepisany produkt leczniczy o:
1)
kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4,
2)
innej kategorii dostępności niż określona w pkt 1, zawierający w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający, z których którakolwiek substancja lub środek należy do grupy II-N, III-P albo IV-P określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

- jest wystawiana wyłącznie w postaci elektronicznej.

2. 
Receptę w postaci papierowej wystawia się w przypadku:
1)
braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
2)
(uchylony);
3)
recepty transgranicznej, jeżeli państwo realizacji nie realizuje recept transgranicznych w postaci elektronicznej lub recepta transgraniczna przeznaczona jest dla osoby małoletniej;
4)
recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości;
5)
recepty wystawianej przez lekarza, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza, albo pielęgniarkę i położną, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234);
6)
(uchylony).
3. 
Recepta dla:
1)
osoby wystawiającej, zwana dalej "receptą pro auctore",
2)
małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwana dalej "receptą pro familiae"

- jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej.

4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego tego ministra wykaz państw realizacji, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.