Kaczorowska-Kossowska Iwona, Wystawienie recepty elektronicznej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 12 grudnia 2015 r. do: 10 września 2018 r.
Autor:

Wystawienie recepty elektronicznej

Wystawienie recepty elektronicznej

Wystawienie recepty elektronicznej

Nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutycznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f. - oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464), dokonana przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. wprowadziła po raz pierwszy do polskiego systemu prawa recepty elektroniczne. Przeniosła jednocześnie postanowienia szczegółowe dotyczące zasad wystawiania i realizacji recept, zawarte dotąd w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do prawa farmaceutycznego oraz przepisów wydanych na jego podstawie. Z treści art. 95b ust. 1 u.p.f. wynika obecnie, iż ustawodawca uznaje obecnie formę elektroniczną i papierową recepty za formy równoważne, określając jedynie przypadki, w których recepta musi przybrać formę papierową.

Przepisy nie określają obecnie daty końcowej, w jakiej dopuszczalne będzie wystawienie recept w formie papierowej.

Przedstawiony w niniejszej procedurze schemat działania prowadzącego do wystawienia recepty elektronicznej odnosi się do recept wystawianych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Szczegółowe wymagania dotyczące:

1) sposobu i trybu wystawiania recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej;

2) zakresu danych dla recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej oraz wzór recept w postaci papierowej uprawniających do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego;

3) sposobu nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej oraz budowę i sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej;

4) sposobu przechowywania recept w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej;

5) sposobu realizacji recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym autoryzacji recepty w postaci elektronicznej;

6) minimalnych wymagań technicznych dla systemów teleinformatycznych, których spełnienie jest konieczne dla wystawiania i realizacji recept w postaci elektronicznej

– określać będzie dodatkowo rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane na podstawie art. 96a ust. 12 u.p.f.

Wystawienie recepty elektronicznej wystawiający receptę wystawiający receptę podpisanie recepty przekazanie pacjentowi informacji o recepcie wpisanie danych pacjenta wpisanie danych dotyczących podmiotu wpisanie danych osoby wystawiającej receptę wpisanie danych przepisanego produktu wpisanie danych dotyczących realizacji recepty

Krok: wpisanie danych pacjenta

Dane dotyczące pacjenta obejmują:

a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie „NN”, w przypadku osób o nieustalonej tożsamości,

b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano):

– miejsca zamieszkania albo

– miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo

– urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), albo

– „NMZ”, w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania,

c) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 636) - dalej u.s.i.o.z. - którym jest numer PESEL pacjenta lub, w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL, inny numer identyfikacyjny określony w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 502);

d) datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie (art. 96a ust. 1 pkt 1 u.p.f.).

Krok: wpisanie danych dotyczących podmiotu

Elementy składające się na treść recepty określa art. 96a u.p.f. Rozróżnia on, podobnie jak w przypadku recept papierowych, dane podmiotu w ramach którego wystawiana jest recepta (podmiot leczniczy, praktyka zawodowa), od danych osoby wystawiającej receptę.

Uwaga: w przypadku recept pro auctore lub pro familiae dane dotyczące osoby wystawiającej taką receptę wpisuje się w miejscu przewidzianym dla danych podmiotu, w ramach którego wystawiana jest recepta.

Dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae:

a) w przypadku:

– podmiotu wykonującego działalność leczniczą - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy,

– osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - imię i nazwisko,

– podmiotu prowadzącego aptekę - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki,

b) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane),

c) numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae - numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę

d) identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 u.s.i.o.z., którym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest resortowy kod identyfikacyjny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594) (art. 96a ust. 1 pkt 2 u.p.f.).