Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.
Autor:

Wystawienie recepty elektronicznej

Wystawienie recepty elektronicznej

Wystawienie recepty elektronicznej

Nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutycznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f. - oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464), dokonana przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. wprowadziła po raz pierwszy do polskiego systemu prawa recepty elektroniczne. Przeniosła jednocześnie postanowienia szczegółowe dotyczące zasad wystawiania i realizacji recept, zawarte dotąd w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do prawa farmaceutycznego oraz przepisów wydanych na jego podstawie. Z treści art. 95b ust. 1 u.p.f. wynika obecnie, iż ustawodawca uznaje obecnie formę elektroniczną i papierową recepty za formy równoważne, określając jedynie przypadki, w których recepta musi przybrać formę papierową.

Przepisy nie określają obecnie daty końcowej, w jakiej dopuszczalne będzie wystawienie recept w formie papierowej.

Przedstawiony w niniejszej procedurze schemat działania prowadzącego do wystawienia recepty elektronicznej odnosi się do recept wystawianych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Szczegółowe wymagania dotyczące:

1) sposobu i trybu wystawiania recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej;

2) zakresu danych dla recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej oraz wzór recept w postaci papierowej uprawniających do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego;

3) sposobu nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej oraz budowę i sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej;

4) sposobu przechowywania recept w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej;

5) sposobu realizacji recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym autoryzacji recepty w postaci elektronicznej;

6) minimalnych wymagań technicznych dla systemów teleinformatycznych, których spełnienie jest konieczne dla wystawiania i realizacji recept w postaci elektronicznej

– określać będzie dodatkowo rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane na podstawie art. 96a ust. 12 u.p.f.

Krok: wpisanie danych pacjenta

Dane dotyczące pacjenta obejmują:

a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie „NN”, w przypadku osób o nieustalonej tożsamości,

b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano):

– miejsca zamieszkania albo

– miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo

– urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), albo

– „NMZ”, w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania,

c) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 636) - dalej u.s.i.o.z. - którym jest numer PESEL pacjenta lub, w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL, inny numer identyfikacyjny określony w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 502);

d) datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie (art. 96a ust. 1 pkt 1 u.p.f.).

Krok: wpisanie danych dotyczących podmiotu

Elementy składające się na treść recepty określa art. 96a u.p.f. Rozróżnia on, podobnie jak w przypadku recept papierowych, dane podmiotu w ramach którego wystawiana jest recepta (podmiot leczniczy, praktyka zawodowa), od danych osoby wystawiającej receptę.

Uwaga: w przypadku recept pro auctore lub pro familiae dane dotyczące osoby wystawiającej taką receptę wpisuje się w miejscu przewidzianym dla danych podmiotu, w ramach którego wystawiana jest recepta.

Dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae:

a) w przypadku:

– podmiotu wykonującego działalność leczniczą - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy,

– osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - imię i nazwisko,

– podmiotu prowadzącego aptekę - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki,

b) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane),

c) numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae - numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę

d) identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 u.s.i.o.z., którym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest resortowy kod identyfikacyjny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594) (art. 96a ust. 1 pkt 2 u.p.f.).

Krok: wpisanie danych osoby wystawiającej receptę

Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty:

a) imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,

b) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy,

c) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 u.s.i.o.z., którym jest numer PESEL tej osoby lub, w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL, inny numer identyfikacyjny określony w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 502),

d) numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę (art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. a–d u.p.f.).

Krok: wpisanie danych przepisanego produktu

Dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego:

a) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową produktu leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny,

b) postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci,

c) dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej dawce,

d) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku:

– leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej albo

– leku aptecznego - jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

– ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej, leku aptecznego,

– jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ilość produktu leczniczego, leku recepturowego, leku aptecznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego oraz surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego, określa się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci produktu leczniczego, można również określić wyrazami "ilość odpowiednia", "quantum satis" lub "q.s.",

e) sposób dawkowania produktu leczniczego albo sposób stosowania w przypadku wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Krok: wpisanie danych dotyczących realizacji recepty

Dane dotyczące daty realizacji recepty zawierają:

a) datę wystawienia recepty,

b) datę realizacji recepty „od dnia”, a jeżeli nie dotyczy - znak „X” (art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. e u.p.f.).

Krok: podpisanie recepty

Recepta elektroniczna podpisywana jest za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. e u.p.f.).

Krok: przekazanie pacjentowi informacji o recepcie

W przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej pacjent otrzymuje informację o wystawionej recepcie zawierającą następujące dane:

1) klucz dostępu do recepty lub pakietu recept;

2) kod dostępu;

3) identyfikator recepty;

4) datę wystawienia recepty;

5) datę realizacji „od dnia”, jeżeli dotyczy;

6) imię i nazwisko pacjenta;

7) imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę;

8) numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę;

9) numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę;

10) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową produktu leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą;

11) postać;

12) dawkę;

13) ilość;

14) sposób dawkowania albo stosowania;

15) wskazany termin kontroli lekarskiej, jeżeli dotyczy.

Informację tą pacjent otrzymuje:

1) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty elektronicznej, jeżeli dotyczy;

2) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, w formie wiadomości tekstowej zawierającej kod dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz informację o wymagalności numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość przy realizacji recepty;

3) w formie wydruku - w przypadku braku wskazania w systemie informacji w ochronie zdrowia klucza dostępu lub kodu dostępu, oraz na każde żądanie pacjenta, albo w innej uzgodnionej formie zawierającej kod dostępu i nazwę produktu leczniczego - w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania i braku możliwości przekazania informacji w formie wydruku.

Uwaga: informacja o recepcie przekazana pacjentowi nie zastępuje samej recepty (art. 96b ust. 1 u.p.f.).