Art. 93. - [Kierownik apteki szpitalnej, apteki zakładowej lub działu farmacji szpitalnej] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.686 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2024 r.
Art.  93.  [Kierownik apteki szpitalnej, apteki zakładowej lub działu farmacji szpitalnej]
1. 
W aptece szpitalnej oraz zakładowej ustanawia się kierownika apteki.
2. 
Do kierownika apteki szpitalnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 88 ust. 2b-2f, 4 i 5.
3. 
Kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)
posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy;
2)
posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej;
3)
daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki;
4)
wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
5)
wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty.
4. 
Kierownikiem działu farmacji szpitalnej może być farmaceuta, który posiada co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece lub dziale farmacji szpitalnej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy oraz spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 3-5.