Krekora Magdalena, Świerczyński Marek, Traple Elżbieta, Prawo farmaceutyczne.

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2008
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo farmaceutyczne.

Autor fragmentu:

Rozdział1
ZAKRES REGULACJI

Ustawa - Prawo farmaceutyczne została uchwalona w dniu 6 września 2001 r. i weszła w życie w terminie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych . Ustawa - Prawo farmaceutyczne jest regulacją kompleksową obejmującą w zasadzie całą problematykę związaną z wprowadzaniem na rynek produktów leczniczych. Zagadnienia, jakie znalazły się w tej ustawie to:

-

zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania;

-

warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych;

-

warunki wytwarzania produktów leczniczych;

-

wymagania dotyczące reklamy produktów leczniczych;

-

warunki obrotu produktami leczniczymi;

-

wymagania dotyczące aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX