[Treść zezwolenia] - Art. 40. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Treść zezwolenia] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  40.  [Treść zezwolenia]

Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego zawiera:

1)
firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę wytwórcy lub importera produktów leczniczych, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
2)
określenie miejsca wytwarzania lub miejsca prowadzenia działalności w zakresie importu produktu leczniczego;
3)
rodzaj i postać farmaceutyczną produktu leczniczego;
4)
szczegółowy zakres wytwarzania lub importu produktu leczniczego objęty zezwoleniem;
5)
numer zezwolenia oraz datę jego wydania.