Art. 21. - Prawo dewizowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1992 r.
Art.  21.
1. 14
Ogólnych zezwoleń dewizowych udziela Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, w drodze zarządzenia.
2.
Indywidualnych zezwoleń dewizowych udziela Narodowy Bank Polski. Prezes Narodowego Banku Polskiego, w porozumieniu z Ministrem Finansów, ustali zasady udzielania tych zezwoleń.
3.
Udzielenie zezwolenia dewizowego jednej ze stron na zawarcie i wykonanie umowy oznacza zezwolenie również dla drugiej strony oraz osoby trzeciej, której umowa dotyczy, jeżeli w zezwoleniu nie zastrzeżono inaczej.
4. 15
W razie naruszenia warunków indywidualnego zezwolenia dewizowego, Narodowy Bank Polski może je uchylić.
14 Art. 21 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz.U.89.74.441) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1990 r.
15 Art. 21 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz.U.89.74.441) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1990 r.