Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

Monitor Polski

M.P.1994.66.590

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 grudnia 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 8 ust. 2, art. 9, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 60, poz. 253 i Nr 100, poz. 442) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego (Monitor Polski Nr 32, poz. 331) w § 2 w ust. 1 wyrazy "20.000.000 zł" zastępuje się wyrazami "2.000 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.