Art. 13. - Prawo dewizowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1992 r.
Art.  13. 12

 

1.
W obrocie dewizowym, rozliczeniach i rozrachunkach między Narodowym Bankiem Polskim i bankami stosuje się ustalone w złotych kursy walut obcych, wartości dewizowych wyrażanych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.
2.
Prezes Narodowego Banku Polskiego może ustalić maksymalne granice odchyleń od kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pozostałym obrocie, rozliczeniach i rozrachunkach, z wyjątkiem:
1)
obrotu dotyczącego transakcji terminowych,
2)
obrotu i rozrachunków między osobami fizycznymi,
3)
obrotu dokonywanego w ramach działalności, o której mowa w art. 10.
3.
Sposób stosowania kursów walut obcych, wartości dewizowych wyrażanych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych określa Prezes Narodowego Banku Polskiego.
12 Art. 13 zmieniony przez art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U.91.60.253) z dniem 4 lipca 1991 r.