Stosowanie kursów w złotych walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych. - M.P.1991.46.328 - OpenLEX

Stosowanie kursów w złotych walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych.

Monitor Polski

M.P.1991.46.328

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 grudnia 1991 r.
w sprawie stosowania kursów w złotych walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 60, poz. 253 i Nr 100, poz. 442) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie reguluje maksymalne granice odchyleń od kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski oraz sposób stosowania kursów w złotych: walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w tych walutach oraz jednostek rozrachunkowych.
W obrocie dewizowym, rozrachunkach i rozliczeniach między Narodowym Bankiem Polskim i bankami stosuje się ustalone w złotych kursy kupna i sprzedaży: walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych, ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, obowiązujące w dniu zawarcia przez banki transakcji.
W pozostałym obrocie, rozrachunkach i rozliczeniach stosuje się kursy w granicach (plus minus) 2% odchyleń od kursu średniego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, z wyjątkiem obrotu dotyczącego transakcji terminowych, obrotu i rozrachunków między osobami fizycznymi, obrotu dokonywanego w ramach działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości.
W obrocie dewizowym, rozrachunkach i rozliczeniach między klientami i bankiem stosuje się ustalone w złotych przez ten bank, zgodnie z zasadami określonymi w § 3, kursy walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych, obowiązujące w dniu przyjęcia dyspozycji przez bank realizujący obrót dewizowy, rozrachunek bądź rozliczenie, chyba że z umowy między tymi podmiotami wynika inny termin.
W sprawozdawczości i statystyce dziennej ze stanów i obrotów w walutach obcych, wartościach dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostkach rozrachunkowych, a także dla ustalenia w walucie polskiej równowartości należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, wartościach dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostkach rozrachunkowych stosuje się kursy średnie, ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.
Banki ogłaszają kursy w złotych walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostkach rozrachunkowych, stosowane w obrocie dewizowym, rozrachunkach i rozliczeniach z klientami.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.