Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  47.
1. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przez wydziały finansowe oraz jednostki i zakłady budżetowe podlega systematycznej rewizji dokumentalnej ze strony nadrzędnych jednostek organizacyjnych, wydziałów finansowych oraz Ministerstwa Finansów.
2. Rada Ministrów ustali zasady rewizji dokumentalnej oraz prawa i obowiązki głównych księgowych budżetu oraz jednostek i zakładów budżetowych.