Zm.: uchwała w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1967.66.319

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.

UCHWAŁA Nr 284
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 1967 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 oraz z 1963 r. Nr 28, poz. 164) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 58, poz. 278 i z 1961 r. Nr 87, poz. 370) dodaje się § 13b w brzmieniu:

"§ 13b. Przepisy określone w § 13a mają zastosowanie do organów lustracji centralnych związków spółdzielczych, działających na podstawie art. 61 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61), w zakresie kontroli dokumentacji, zbadania przebiegu operacji przeprowadzonej przez państwową lub inną jednostkę organizacyjną ze spółdzielnią albo związkiem spółdzielczym."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.