[Uprawnienia organów nadzoru budowlanego; wykonywanie czynności kontrolnych] - Art. 81a. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 81a. - [Uprawnienia organów nadzoru budowlanego; wykonywanie czynności kontrolnych] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  81a.  [Uprawnienia organów nadzoru budowlanego; wykonywanie czynności kontrolnych]
1. 
Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
1)
do obiektu budowlanego;
2)
na teren:
a)
budowy,
b)
zakładu pracy.
c)
(uchylona).
2. 
Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.
3. 
W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.
4. 
Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.