Powierzenie Sądom Powiatowym w Świdnicy i Zgorzelcu rozpoznawania spraw o rozwód. - Dz.U.1967.48.238 - OpenLEX

Powierzenie Sądom Powiatowym w Świdnicy i Zgorzelcu rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.48.238

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 grudnia 1967 r.
w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Świdnicy i Zgorzelcu rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
Powierza się w województwie wrocławskim rozpoznawanie spraw o rozwód:
1)
Sądowi Powiatowemu w Świdnicy z okręgów Sądów Powiatowych w Świdnicy i Dzierżoniowie,
2)
Sądowi Powiatowemu w Zgorzelcu z okręgów Sądów Powiatowych w Zgorzelcu, Bolesławcu i Lubaniu.
Traci moc § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210) w części dotyczącej Sądów Powiatowych w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Lubaniu, Świdnicy i Zgorzelcu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.
1 Z dniem 1 stycznia 1972 r. § 1 utracił moc w części dotyczącej powierzenia rozpoznawania spraw o rozwód Sądowi Powiatowemu w Świdnicy dla okręgu Sądu Powiatowego w Dzierżoniowie i Sądowi Powiatowemu w Zgorzelcu dla okręgu Sądu Powiatowego w Bolesławcu, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód (Dz.U.71.36.314).