Dz.U.2018.2475

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego;
2) wzory:
a) skierowania do szpitala psychiatrycznego,
b) zawiadomień kierownika szpitala psychiatrycznego oraz sądu opiekuńczego o przyjęciu do szpitala osoby chorej psychicznie bez jej pisemnej zgody na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zwanej dalej "ustawą", lub osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
c) zawiadomień sądu opiekuńczego o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego oraz o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym za zgodą osoby przyjętej do tego szpitala.
§  2. 
1.  Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego wymaga ustalenia albo potwierdzenia tożsamości, jeżeli jest to możliwe:
1) osoby przyjmowanej do szpitala psychiatrycznego;
2) przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego osoby, o której mowa w pkt 1, jeżeli dotyczy.
2.  Wypisanie ze szpitala psychiatrycznego wymaga ustalenia albo potwierdzenia tożsamości:
1) osoby wypisywanej ze szpitala psychiatrycznego;
2) przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego osoby, o której mowa w pkt 1, jeżeli dotyczy.
3.  Tożsamość osób, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się albo potwierdza na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość danej osoby.
§  3. 
1.  Lekarz przyjmujący pacjenta do szpitala psychiatrycznego, w przypadku zasięgnięcia pisemnej opinii innego lekarza albo pisemnej opinii psychologa, o której mowa w art. 22 ust. 2a ustawy, dołącza ją do dokumentacji medycznej pacjenta, a w przypadku braku możliwości spełnienia tego obowiązku, zamieszcza w dokumentacji adnotację o braku możliwości zasięgnięcia takiej opinii wraz z uzasadnieniem.
2.  Lekarz przyjmujący pacjenta do szpitala psychiatrycznego, w przypadku zasięgnięcia opinii lekarza psychiatry albo psychologa, o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, zamieszcza w dokumentacji medycznej pacjenta adnotację o jej zasięgnięciu oraz dokonanych ustaleniach albo adnotację o braku możliwości zasięgnięcia takiej opinii wraz z uzasadnieniem.
§  4.  W przypadku gdy przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 albo art. 24 ust. 1 ustawy, nie zostało zatwierdzone przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem), niezwłocznie informuje się o tym pacjenta.
§  5.  Pacjent przyjmowany do szpitala psychiatrycznego potwierdza fakt poinformowania go przez lekarza przyjmującego o zasadach przyjęcia do szpitala psychiatrycznego oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego, a także o prawie do pomocy w ochronie swoich praw przez złożenie podpisu w dokumentacji medycznej, w której odnotowano przekazanie takich informacji. Informację o niemożności albo odmowie złożenia przez pacjenta podpisu zamieszcza się w formie adnotacji w dokumentacji medycznej.
§  6.  Wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Wzór zawiadomienia kierownika szpitala psychiatrycznego o przyjęciu do tego szpitala osoby chorej psychicznie bez jej pisemnej zgody na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy lub osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Wzór zawiadomienia sądu opiekuńczego o przyjęciu do szpitala osoby chorej psychicznie bez jej pisemnej zgody na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy lub osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Wzór zawiadomienia sądu opiekuńczego o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie przebywającej w szpitalu bez jej zgody na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.  Wzór zawiadomienia sądu opiekuńczego o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym za zgodą osoby przyjętej do tego szpitala na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  9.  Kierownik szpitala psychiatrycznego niezwłocznie powiadamia sędziego wizytującego o wypisaniu osoby przebywającej w tym szpitalu w przypadku, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy.
§  10.  Skierowania do szpitala psychiatrycznego wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność, jednak nie dłużej niż przez 14 dni od dnia ich wydania.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

SKIEROWANIE DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAWIADOMIENIE o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 23 ust. 1 / 24 ust. 1* ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAWIADOMIENIE o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 23 ust. 1 / 24 ust. 1* ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZAWIADOMIENIE o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie przebywającej w szpitalu bez jej zgody na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAWIADOMIENIE o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym za zgodą osoby przyjętej do tego szpitala zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

grafika

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 854), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2439).