Art. 10. - Zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2017.2439 - OpenLEX

Art. 10. - Zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2439

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.
Art.  10. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 18 ust. 11 oraz art. 49 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18f oraz art. 49 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2,
3)
art. 47 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.