Sposób stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania. - Dz.U.2012.740 - OpenLEX

Sposób stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.740

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania

Na podstawie art. 18 ust. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób:
1)
stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi;
2)
dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego;
3)
dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.
Zastosowanie przymusu bezpośredniego może nastąpić z użyciem więcej niż jednego środka spośród wymienionych w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zwanej dalej "ustawą".
Przymus bezpośredni może trwać tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania.
1. 
Lekarz zleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż 4 godziny.
2. 
Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji lekarza, o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji decyduje i nadzoruje osobiście jego wykonanie pielęgniarka, zawiadamiając o tym niezwłocznie lekarza.
3. 
W szpitalu psychiatrycznym niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, lekarz, po osobistym badaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi, zatwierdza zastosowanie przymusu bezpośredniego zleconego przez pielęgniarkę albo nakazuje zaprzestanie jego stosowania.
4. 
Lekarz, po osobistym badaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi, może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na następne dwa okresy nie dłuższe niż 6-godzinne.
5. 
Po dwukrotnym przedłużeniu przez lekarza stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji dalsze przedłużenie stosowania tych środków przymusu bezpośredniego na kolejne okresy nie dłuższe niż 6-godzinne jest dopuszczalne wyłącznie po każdorazowym osobistym badaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz uzyskaniu opinii innego lekarza będącego lekarzem psychiatrą.
6. 
Po upływie 24 godzin stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji w przypadku, o którym mowa w ust. 5, lekarz powiadamia również ordynatora (lekarza kierującego oddziałem albo jednostką lub komórką organizacyjną, w której zastosowano przymus bezpośredni).
7. 
W jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza, pielęgniarka może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż 4 godziny.
1. 
W jednostce organizacyjnej pomocy społecznej czas stosowania wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji nie może przekroczyć 8 godzin. Dalsze przedłużenie stosowania przymusu bezpośredniego w tych formach jest dopuszczalne jedynie w warunkach szpitalnych.
2. 
O przewiezieniu osoby z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ust. 1, do szpitala psychiatrycznego kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej powiadamia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego tej osoby.
1. 
Przymus bezpośredni w szpitalu psychiatrycznym, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 5, art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3 ustawy, może być wykonywany wyłącznie przez odpowiednio poinstruowane w tym zakresie osoby.
2. 
Za przekazanie instrukcji w zakresie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego odpowiada:
1)
kierownik podmiotu leczniczego - dla osób zatrudnionych w kierowanym przez niego podmiocie leczniczym lub osób wykonujących w tym podmiocie działalność na podstawie zawartej umowy lub porozumienia;
2)
kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - dla osób zatrudnionych w kierowanej przez niego jednostce lub osób wykonujących w tej jednostce działalność na podstawie zawartej umowy lub porozumienia;
3)
dysponent zespołów ratownictwa medycznego - dla osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego.
1. 
Przymus bezpośredni w formie unieruchomienia jest stosowany w pomieszczeniu jednoosobowym.
2. 
W przypadku braku możliwości umieszczenia osoby z zaburzeniami psychicznymi w pomieszczeniu jednoosobowym przymus bezpośredni w formie unieruchomienia jest stosowany w sposób umożliwiający oddzielenie tej osoby od innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu oraz zapewniający poszanowanie jej godności i intymności, w szczególności przez wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych bez obecności innych osób.
1. 
Przymus bezpośredni w formie izolacji jest stosowany w pomieszczeniu urządzonym w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem ciała osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz w sposób odpowiadający pod względem warunków bytowych i sanitarnych innym pomieszczeniom szpitala psychiatrycznego lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
2. 
Pomieszczenie przeznaczone do izolacji wyposaża się w instalację monitoringu umożliwiającą stały nadzór nad osobą z zaburzeniami psychicznymi w nim przebywającą oraz kontrolę wykonania czynności, o których mowa w § 10 ust. 1.
3. 
Dostęp do urządzeń oraz zapisu z monitoringu, o którym mowa w ust. 2, jest kontrolowany, możliwy tylko dla osób uprawnionych.
4. 
Zapis z monitoringu, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednak nie krócej niż przez 3 miesiące od dnia zakończenia stosowania przymusu bezpośredniego w formie izolacji.
5. 
Po upływie terminu przechowywania zapis z monitoringu, o którym mowa w ust. 2, usuwa się w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie. Z powyższych czynności sporządza się protokół.
Osobie z zaburzeniami psychicznymi, wobec której jest stosowany przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji, należy odebrać przedmioty, które mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia tej osoby albo innych osób, w szczególności przedmioty ostre, okulary, protezy zębowe, pas, szelki, sznurowadła i źródła ognia.
1. 
Stan fizyczny osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej pielęgniarka kontroluje nie rzadziej niż co 15 minut, również w czasie snu tej osoby.
2. 
Adnotację o stanie fizycznym osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej pielęgniarka zamieszcza bezzwłocznie w karcie unieruchomienia lub izolacji, o której mowa w § 17.
1. 
W czasie kontroli, o której mowa w § 10 ust. 1, pielęgniarka:
1)
ocenia prawidłowość unieruchomienia, w szczególności sprawdza, czy pasy, uchwyty, prześcieradła, kaftan bezpieczeństwa lub inne urządzenia techniczne nie są założone zbyt luźno albo zbyt ciasno;
2)
zapewnia krótkotrwałe częściowe albo całkowite uwolnienie osoby z zaburzeniami psychicznymi od unieruchomienia w celu zmiany jej pozycji lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej niż co 4 godziny.
2. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej pielęgniarka jest obowiązana natychmiast zawiadomić o tym lekarza.
3. 
W jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, która nie zatrudnia lekarza, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, pielęgniarka zawiadamia jednostkę systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Zastosowanie każdego środka przymusu bezpośredniego podlega odnotowaniu w indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej.
1. 
W przypadku gdy zastosowanie przymusu bezpośredniego ma miejsce w szpitalu psychiatrycznym, informacja o jego zastosowaniu jest zamieszczana w historii choroby, w której odnotowuje się:
1)
zastosowany środek przymusu bezpośredniego;
2)
przyczyny zastosowania przymusu bezpośredniego, w tym uzasadniające wybór środka przymusu bezpośredniego;
3)
czas stosowania przymusu bezpośredniego oraz przyczyny jego ewentualnego przedłużenia;
4)
informację o uprzedzeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego, że środek ten ma zostać wobec niej podjęty.
2. 
Informację o zastosowaniu przymusu bezpośredniego pielęgniarka zamieszcza w księdze raportów pielęgniarskich, w której, poza informacjami wskazanymi w ust. 1, odnotowuje się również informacje o:
1)
osobie zlecającej zastosowanie przymusu bezpośredniego, zwanej dalej "zlecającym";
2)
osobach wykonujących przymus bezpośredni;
3)
przebiegu stosowania przymusu bezpośredniego, w tym o skutkach stosowania przymusu bezpośredniego dla zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, wobec której został on podjęty.
1. 
W przypadku gdy zastosowanie przymusu bezpośredniego ma miejsce w podmiocie leczniczym innym niż określony w § 13 ust. 1 albo zlecającym jego zastosowanie jest lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej albo grupowej specjalistycznej praktyki lekarskiej, jest ono odnotowywane odpowiednio w historii choroby lub historii zdrowia i choroby.
2. 
W przypadku określonym w ust. 1 w historii choroby lub historii zdrowia i choroby odnotowywane są informacje i okoliczności, o których mowa w § 13.
W jednostce organizacyjnej pomocy społecznej informację o zastosowaniu przymusu bezpośredniego zamieszcza się w prowadzonym przez kierownika tej jednostki rejestrze, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
O zastosowaniu przymusu bezpośredniego zlecający niezwłocznie zawiadamia:
1)
kierownika podmiotu leczniczego, jeżeli zlecającym jest lekarz tego podmiotu;
2)
lekarza podmiotu leczniczego, jeżeli zlecającym jest pielęgniarka podmiotu leczniczego;
3)
lekarza, o którym mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy, jeżeli zlecającym jest inny lekarz niż lekarz, o którym mowa w pkt 1;
4)
lekarza, jeżeli zlecającym jest pielęgniarka jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
5)
kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, jeżeli zlecającym jest pielęgniarka jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, która nie zatrudnia lekarza;
6)
dysponenta zespołów ratownictwa medycznego właściwego dla danego zespołu, jeżeli zlecającym jest kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1 i 2, jest dokonywane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2)
ust. 1 pkt 3-5, jest dokonywane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3)
ust. 1 pkt 6, jest dokonywane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 18 ust. 5, art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3 ustawy, o przyczynach jego zastosowania, środku i czasie zastosowanego przymusu bezpośredniego zlecający informuje również lekarza podmiotu leczniczego, do którego została przewieziona osoba z zaburzeniami psychicznymi, przekazując mu:
1)
kopię karty unieruchomienia lub izolacji, o której mowa w § 17, lub
2)
egzemplarz pierwszej strony zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli zlecającym jest kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
4. 
Dokument, o którym mowa w ust. 2, jest dołączany do historii choroby lub historii zdrowia i choroby.
5. 
Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, lekarz dokonuje oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, której wynik odnotowuje w zawiadomieniu, a następnie przekazuje je odpowiednio kierownikowi podmiotu leczniczego albo kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
6. 
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, po dokonaniu przez zawiadomionego oceny i zatwierdzeniu zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, są przekazywane niezwłocznie lekarzowi, o którym mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy.
1. 
Po zleceniu zastosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji lekarz albo osoba, która podjęła decyzję o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji, wypełnia niezwłocznie kartę unieruchomienia lub izolacji, uzasadniając przyczyny zastosowania przymusu bezpośredniego, wybór środka przymusu bezpośredniego i czas jego stosowania.
2. 
Kartę unieruchomienia lub izolacji załącza się do historii choroby lub historii zdrowia i choroby. Kopię karty unieruchomienia lub izolacji przekazuje się w ślad za zawiadomieniem, o którym mowa w § 16 ust. 1, po zakończeniu stosowania przymusu bezpośredniego, a w przypadku przedłużenia jego stosowania nie później niż po upływie każdych kolejnych 24 godzin jego stosowania.
3. 
Wzór karty unieruchomienia lub izolacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4. 
W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 3, kopię karty unieruchomienia lub izolacji przekazuje się również lekarzowi podmiotu leczniczego, do którego została przewieziona osoba z zaburzeniami psychicznymi. Kopia karty unieruchomienia lub izolacji jest dołączana do historii choroby lub historii zdrowia i choroby.
5. 
Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli zlecającym zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia jest kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Informacje, o których mowa w ust. 1, są odnotowywane w zawiadomieniu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 6.
1. 
Upoważniony przez marszałka województwa lekarz, o którym mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy, dokonując oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, uwzględnia okoliczności, o których mowa w § 13.
2. 
Informację o pozytywnej albo negatywnej ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego lekarz dokonujący oceny odnotowuje w zawiadomieniu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 3-6, a jego kopię przekazuje powiadamiającemu o zastosowaniu przymusu. Kopię zawiadomienia dołącza się do historii choroby lub historii zdrowia i choroby.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 8 ust. 2-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.2)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

.............................................................................................

(jednostka organizacyjna pomocy społecznej)

REJESTR

PRZYPADKÓW ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

Lp.Imię i nazwisko

osoby, wobec której

zastosowano przymus

bezpośredni

Imię i nazwisko zlecającego

zastosowanie przymusu

bezpośredniego oraz osób

wykonujących jego

stosowanie

Zastosowany środek

przymusu

bezpośredniego

Opis przyczyn

zastosowania

przymusu

bezpośredniego

Czas trwania przymusu

bezpośredniego

(data i godzina

rozpoczęcia

i zakończenia jego

stosowania)

Przebieg stosowania

przymusu bezpośredniego

(w tym informacja

o skutkach jego stosowania

dla zdrowia osoby, wobec

której został zastosowany)

1234567
1
2
3

)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR
________________________
(miejscowość i data)
Pan/Pani

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko kierownika oraz nazwa podmiotu leczniczego)
Zawiadomienie

o zastosowaniu przymusu bezpośredniego

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania

i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. poz. 740)

1.W dniu _______________________________ o godz. _______________________________________
wobec Pana (Pani) ___________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
pacjenta (pacjentki) oddziału ___________________________________________________________
2.Zastosowano przymus bezpośredni w formie _______________________________________________
3.Zlecenie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wydał/a __________________________________
(czytelne imię i nazwisko oraz stanowisko zlecającego)
4.Zlecenie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego zatwierdził/a _______________________________
(czytelne imię i nazwisko oraz stanowisko zatwierdzającego)
5.Okoliczności zastosowania przymusu bezpośredniego:
1)przyczyny __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2)osoby wykonujące (imię i nazwisko) ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3)przebieg ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4)skutki zastosowania przymusu bezpośredniego dla zdrowia pacjenta (pacjentki) ___________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5)przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego uprzedzono o tym osobę, wobec której środek ten
ma być podjęty:tak/nie
Ocena lekarza zatwierdzającego zastosowanie przymusu bezpośredniego*:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ocena kierownika podmiotu leczniczego lub upoważnionego lekarza o zastosowaniu przymusu

bezpośredniego:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Podpis zlecającegoPodpis zatwierdzającego*Podpis kierownika podmiotu
(pielęgniarki/lekarza)(lekarza)leczniczego/upoważnionego lekarza
* Wypełnić w przypadku zlecenia zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR
________________________
(miejscowość i data)
Lekarz upoważniony przez marszałka województwa

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko kierownika oraz nazwa podmiotu leczniczego)
Zawiadomienie

o zastosowaniu przymusu bezpośredniego

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3–5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania

i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. poz. 740)

1.W dniu _______________________________ o godz. _______________________________________
wobec Pana (Pani) ___________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
przebywającego (przebywającej) w ______________________________________________________
2.Zastosowano przymus bezpośredni w formie _______________________________________________
3.Zlecenie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wydał/a __________________________________
(czytelne imię i nazwisko oraz stanowisko zlecającego)
4.Zlecenie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego zatwierdził/a _______________________________
(czytelne imię i nazwisko oraz stanowisko zatwierdzającego)
5.Okoliczności zastosowania przymusu bezpośredniego:
1)przyczyny __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2)osoby wykonujące (imię i nazwisko) ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3)przebieg ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4)skutki zastosowania przymusu bezpośredniego dla zdrowia pacjenta (pacjentki) ___________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5)przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego uprzedzono o tym osobę, wobec której środek ten
ma być podjęty:tak/nie
Ocena lekarza zatwierdzającego zastosowanie przymusu bezpośredniego*:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ocena upoważnionego przez marszałka województwa lekarza o zastosowaniu przymusu bezpośredniego:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Podpis zlecającegoPodpis zatwierdzającego*Podpis lekarza
(pielęgniarki/lekarza)(lekarza)upoważnionego przez
marszałka województwa
* Wypełnić w przypadku zlecenia zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o zastosowaniu przymusu bezpośredniego

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. poz. 740)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

KARTA ZASTOSOWANIA UNIERUCHOMIENIA LUB IZOLACJI

_________________________________________

(podmiot leczniczy/jednostka organizacyjna pomocy społecznej)

_________________________________________

(oddział albo jednostka lub komórka organizacyjna)

ZLECENIE

Pacjent _______________________________________ Nr historii choroby _________________________

Powód zastosowania: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

– rodzaj unieruchomienia: ________________________________________________________________

– izolacja: _____________________________________________________________________________

Początek stosowania unieruchomienia lub izolacji:

DataGodzinaZlecający

(czytelny podpis, pieczątka)

Osoby wykonujące

(imię i nazwisko, czytelny podpis)

 __________________________________________________

Lekarz zatwierdzający zastosowanie unieruchomienia lub izolacji*

(czytelny podpis, pieczątka, data)

Koniec stosowania unieruchomienia lub izolacji**:

DataGodzinaLekarz/pielęgniarka

(czytelny podpis, pieczątka)

Uwagi

PODSUMOWANIE

Całkowity czas stosowania środka przymusu bezpośredniego: ____________________________________

(godziny/minuty)

Uwagi lekarza:

(podpis, pieczątka, data)

* Wypełnić w przypadku zlecenia przez pielęgniarkę.

** Wypełnić jedynie w przypadku ostatecznego zakończenia stosowania przymusu bezpośredniego. W przypadku przedłużenia

jego stosowania na czas przekraczający 24 godziny w wierszu "uwagi" zaznaczyć, że stosowanie przymusu nie zostało za-

kończone.

Przedłużenie stosowania unieruchomienia lub izolacji:

DataGodzinaPrzedłużający

(czytelny podpis, pieczątka)

Przyczyny przedłużenia

OBSERWACJE. OZNACZENIA (KOD):

1. szarpie się (uderza), 2. wykrzykuje, 3. płacze, 4. śmieje się, 5. śpiewa, 6. mamrocze, 7. śpi, 8. spokojny, 9. podawane posiłki,

10. podawane płyny, 11. oddał mocz (stolec), 12. chwilowe zwolnienie, 13. inne

godzina, kod, podpisgodzina, kod, podpisgodzina, kod, podpisgodzina, kod, podpis
12.0018.0024.0006.00
12.1518.1500.1506.15
12.3018.3000.3006.30
12.4518.4500.4506.45
13.0019.0001.0007.00
13.1519.1501.1507.15
13.3019.3001.3007.30
13.4519.4501.4507.45
14.0020.0002.0008.00
14.1520.1502.1508.15
14.3020.3002.3008.30
14.4520.4502.4508.45
15.0021.0003.0009.00
15.1521.1503.1509.15
15.3021.3003.3009.30
15.4521.4503.4509.45
16.0022.0004.0010.00
16.1522.1504.1510.15
16.3022.3004.3010.30
16.4522.4504.4510.45
17.0023.0005.0011.00
17.1523.1505.1511.15
17.3023.3005.3011.30
17.4523.4505.4511.45

)