[Orzekanie po przeprowadzeniu rozprawy; obligatoryjne wysłuchanie osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody] -... - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Orzekanie po przeprowadzeniu rozprawy; obligatoryjne wysłuchanie osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  45.  [Orzekanie po przeprowadzeniu rozprawy; obligatoryjne wysłuchanie osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody]
1. 
W sprawach określonych w art. 25, art. 29, art. 36 ust. 3, art. 38 ust. 2 i art. 39 sąd opiekuńczy orzeka niezwłocznie po przeprowadzeniu rozprawy; rozprawa powinna się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku lub otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 23 ust. 4.
1a. 
W przypadkach uzasadnionych interesem osoby, której postępowanie dotyczy bezpośrednio, sąd zarządza przeprowadzenie rozprawy w szpitalu.
2. 
Sędzia wizytujący szpital wysłuchuje osobę przyjętą do szpitala psychiatrycznego w trybie art. 23, 24 lub 28 nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 23 ust. 4. W razie stwierdzenia, że pobyt tej osoby w szpitalu psychiatrycznym jest oczywiście bezzasadny, sędzia zarządza natychmiastowe jej wypisanie ze szpitala i wnosi o umorzenie postępowania.