[Określenie terminu na przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego] - § 9. - Postępowanie... - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 9. - [Określenie terminu na przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  9. [Określenie terminu na przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego]
1.
W postanowieniu o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego sąd rodzinny określa termin, w którym powinien otrzymać sprawozdanie z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego, nie dłuższy niż 6 tygodni. W wyjątkowych przypadkach, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo zawarcia ugody, sąd może termin ten przedłużyć na czas określony, nie dłuższy niż 14 dni.
2.
Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od daty doręczenia osobie godnej zaufania lub instytucji, o której mowa w § 3 ust. 1 lub 2, postanowienia o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego.