Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.725

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 listopada 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia wysokości odszkodowania za zaginiecie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu oraz przesyłek towarowych.

Na mocy dekretu z dnia 1 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam co następuje:
W związku z zarządzonem z. dniem 1 grudnia 1920 r. podwyższeniem taryf osobowych, bagażowych i towarowych (Dziennik Ustaw Nr 109 poz. 721 i 722), podwyższa się od tegoż dnia przewidziana w art. 35 i 88 Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich", wysokość odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu oraz przesyłek towarowych (Dziennik Ustaw 1920 r. Nr 16 poz. 82 i 83; Nr 40 poz. 244; Nr 51 poz. 313), a mianowicie wskazana w rozporządzeniach Ministra Kolei Żelaznych z 12 maja i 11 czerwca 1920 r. Dziennik Ustaw Nr 40 z 27 maja 1920 r. poz. 244 i Nr 51 z 25 czerwca 1920 r. poz. 313), wysokość odszkodowania za bagaż (art. 35 P. P.), zmienia się z 50 mk. na 100 mk. za 1 kg. i jednocześnie podnosi się do 50 kg. najwyższą wysokość wagi ogólnej bagażu, za którą płaci się odszkodowanie, wysokość zaś odszkodowania za zaginięcie, brak albo uszkodzenie przesyłki towarowej (art. 88 P. P.) zmienia się z 50 mk. za 10 kg. na 10 mk. za 1 kg.