Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.721

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 22 listopada 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządzam niniejszem co następuje:
1. Z dniem 1 grudnia 1920 r. podwyższa się o 100% wszystkie dotychczasowe opłaty według obowiązującej od d. 1 czerwca 1920 r. "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" (Dziennik Ustaw 1920 r. № 40, poz. 242; № 43, poz. 269; № 47, poz. 293; № 63, poz. 378 i 379). Prócz tego od d. 1 grudnia 1920 r. za przewóz przesyłek nadzwyczajnych pociągami, wyznaczonemi do przewozu osób, z wyjątkiem przesyłek mleka w pociągach osobowych i mieszanych, zaprowadza się opłaty o 100% wyższe od odnośnych opłat, przewidzianych dla przesyłek bagażowych. Za przewóz zaś przesyłek mleka pociągami osobowemi i mieszanemi zaprowadza się od 1 grudnia 1920 r. opłaty, przewidziane dla przewozu bagażu takiemiż pociągami, przyczem przewóz powrotny naczyń pustych odbywa się bezpłatnie pod warunkami, które określa kolej.
2. Wskutek zarządzeń § 1 wszystkie opłaty objęte częścią I i II taryfy podnosi się odpowiednio o 100%, zaś rozdział V części II taryfy otrzymuje brzmienie następujące:

"ROZDZIAŁ V.

Przewóz przesyłek nadzwyczajnych.

1) Opłaty jednostkowe za przewóz przesyłek nadzwyczajnych, z wyjątkiem przesyłek mleka w pociągach osobowych lub mieszanych, wynoszą od każdych zaczętych 10 kg. i od kilometra w pociągach:

a) osobowych i mieszanych - 16 fen;

b) pospiesznych - 24 fen;

c) ekspresowych - 36 fen.

2) Opłata jednostkowa za przewóz mleka pociągami osobowemi lub mieszanemi wynosi od każdych zaczętych 10 kg. i od kilometra - 8 fenigów. Przewóz powrotny naczyń pustych odbywa się bezpłatnie pod warunkami, które określi kolei.

3) Opłaty oblicza się strefami po 10 km., licząc za pełne strefy.

4) Najniższa należność za przewóz przesyłki nadzwyczajnej wynosi:

a) w pociągach osobowych i mieszanych za mleko 8 mk., zaś za inne artykuły 16 mk. od ogólnej wagi przesyłki i za całą odległość;

b) w pociągach pospiesznych lub ekspresowych-równa się opłacie za 100 km., t. j. wynosi 24 mk, w pociągach pospiesznych a 36 mk. w ekspresowych od każdych zaczętych 10 kg.

5) Za ubezpieczenie strat, mogących wyniknąć z nieterminowej dostawy oraz za przechowanie przesyłek nadzwyczajnych pobiera się opłaty w tej samej wysokości co za bagaż".