Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.86.634

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 25 października 1921 r.
w sprawie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego, warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z da. 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dziennik Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Na kolejach dojazdowych: grójeckiej i wilanowskiej podwyższa się taryfę osobową:
do15 mk. w kl. III odosobyi kilometra
"2250 mk. w kl. II""

a na linji Jabłonna-Wawer-Karczew

do6.50mk.w kl.IIIodosobyi kilometra, i
"9.75""II"""

oraz wszystkie inne opłaty za przewóz osób w tym samym stosunku.

§  2. Opłaty za przewóz bagażu na wszystkich linjach wyżej wymienionego Towarzystwa podwyższa się do 80 fen. za 10 kilogramów i kilometr oraz w tym samym stosunku opłaty za przewóz w pociągach osobowych i osobowo-towarowych rowerów, ptactwa domowego i psów.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 listopada 1921 r.; jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 maja 1921 r. (Dz. Ust. № 41 poz. 260) i z dnia 10 września 1921 r. (Dz. Ust. № 77 poz. 533).