Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 26 stycznia 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. U. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
§  1. Na liniach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się:
1) opłaty za przewóz osób:
do220mk.wklasieIIIodosobyi kilometra i
do330mk.""II"""

a w wagonach towarowych, przystosowanych do ruchu osobowego, do 50 mk. za osobo-kilometr;

2) opłaty za bagaż: do 15 mk. od każdych zaczętych 10 kg. i kilometra.
§  2. Rozporządzenia niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1923 r. Jednocześnie traci. moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 2, poz. 9).