Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w... - Dz.U.1923.21.135 - OpenLEX

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.21.135

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 27 lutego 1923 r.
o podwyższaniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagaży i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
Na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się:
1)
Opłaty za przewóz osób:
do360mk.wklasieIIIodosobyikilometra i
"540"""II""""

a w wagonach towarowych, przystosowanych do ruchu osobowego, do 85 mk. za osobo-kilometr;

2)
Opłaty za bagaż:

do 25 mk. od każdych zaczętych 10 kgr. i kilometra.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 10 poz. 70).