Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 4 stycznia 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku, o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
§  1. Na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się:
1) opłaty za przewóz osób:
do130mk.w klasieIIIodosobyikilometra i
"195""II""""

a w wagonach towarowych, przystosowanych do ruchu osobowego do 30 mk. za osobo-kilometr;

2) opłaty za bagaż:

do 10 mk. od każdych zaczętych 10 kg. i kilometra.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 106, poz. 994).