Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.576

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 21 września 1921 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolejach wąskotorowych dyrekcji kolei państwowych w Warszawie.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. z 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
§  1. Na państwowych kolejach wąskotorowych dyrekcji kolei" państwowych w Warszawie podwyższa się opłatą za przewóz osób:
do10mk.wklasieIIIodosobyikilometra i
"15"""II""""
§  2. Ustalone w § 2 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 sierpnia 1921 r. (Dz. Ust. № 71, poz. 495) opłaty za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych podwyższa się o 100%.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 października 1921 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 sierpnia 1921 r., (Dz. Ust. № 71, poz. 495), odnośnie do wysokości opłat za przewóz osób, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.