Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.495

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 17 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej oraz zmiany dotychczasowego sposobu obliczania opłat bagażowych na państwowych kolejach wąskotorowych warszawskiej dyrekcji kolei państwowych. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Na państwowych kolejach wąskotorowych warszawskiej dyrekcji kolejowej podwyższa się opłaty za przewóz osób:
do 5 marek -zaosobęikilometrwklasieIIIi
do 7 mk. 50 fen. -""""""II.
§  2. 1 Znosi się dotychczasowy sposób obliczania opłat za przewóz bagażu: po 36 marek od każdej sztuki, wagi do 50 kg. bez względu na odległość, a wprowadza się dwa rodzaje przesyłek, mianowicie: wagi do 50 kg, oraz wagi ponad 50 do 100 kg. z obliczeniem przewoźnego według zasad następujących:

Opłaty przewozowe od każdych 10 km. wynoszą:

a) od każdej sztuki bagażu wagi do 50 kg. - 20 mk., wagi zaś ponad 50 do 100 kg. - 40 mk.;
b) od każdej sztuki przesyłek nadzwyczajnych wagi do 50 kg.- 40 mk., wagi zaś ponad 50 do 100 kg. - 80 mk.

Opłaty powyższe oblicza się strefami po 10 km., licząc rozpoczętą strefę za pełną.

§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 25 sierpnia 1921 r.
* Z dniem 1 października 1921 r. nin. rozporządzenie traci moc odnośnie do wysokości opłat za przewóz osób, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych, zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 21 września 1921 r. (Dz.U.21.82.576).
1 Ustalone w § 2 nin. rozporządzenia opłaty za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych podwyższa się o 100%, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 21 września 1921 r. (Dz.U.21.82.576) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1921 r.