Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.459

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 6 lipca 1921 r.
w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.

Ma zasadzie art. 19 Traktatu między głównemi mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Polską, podpisanego w Wersalu dn. 28 czerwca 1919 r., a ratyfikowanego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 35 poz. 199) oraz przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej, podpisanej w Petersburgu 22 lipca 1875 r. i do Regulaminu służby międzynarodowej i taryfy, ustalonych przez międzynarodową konferencją telegraficzną w Lizbonie 11 czerwca 1908 r. (Art. XXVII § 5) i na zasadzie art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Ust. R. P. № 44 poz. 310), zarządzam co następuje:
§  1. Uchylając rozporządzenie z dnia 24 lutego 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 31 poz. 184) ustanawiam, z powodu zmiany stosunku waluty krajowej do franka w złocie, dla obliczenia opłat za telegramy zagraniczne, następujący stosunek: jeden frank w złocie = 300 markom polskim.
§  2. Nowy ten kurs przeliczenia wchodzi w życie dnia 15 lipca i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.