Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.571

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 12 sierpnia 1921 r.
w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Ust. R. P. № 44, poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się rozporządzenie z dnia 6 lipca 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 69, poz. 459) i ustanawia się, z powodu zmiany stosunku waluty krajowej do franka w złocie, dla obliczania opłat za telegramy zagraniczne, następujący nowy stosunek: jeden frank w złocie = 450 markom polskim.
§  2. Nowy ten kurs przeliczenia wchodzi w życie dnia 1 września 1921 r. i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.