Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na otwartej do tymczasowego ruchu kolei wąskotorowej Wawer-Wiązowna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.121.986

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 listopada 1923 r.
o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na otwartej do tymczasowego ruchu kolei wąskotorowej Wawer-Wiązowna.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
Opłatę za przewóz osób na kolei wąskotorowej Wawer-Wiązowna, ustanowioną w § 3 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1923 r. o tymczasowem otwarciu ruchu na kolei wąskotorowej Wawer - Wiązowna do użytku publicznego. (Dz. U. R. P. № 109, poz. 865), podwyższa się do wysokości 12.000 mk. od osoby i kilometra.
Opłatę za przewóz wagonu 5-tonnowego ładownego, ustanowioną w § 5 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1923 r. o tymczasowem otwarciu ruchu na wąskotorowej kolei Wawer-Wiązowna do użytku publicznego (Dz. U. R. P. № 109, poz. 865), podwyższa się do wysokości 315.000 mk. 2a 5-tonnowy wagon i każdy kilometr; opłatę zaś za przetrzymanie wagonu, ustanowioną w tymże § 5, tegoż rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1923 r. podwyższa się do wysokości 1.800.000 mk. za każdą rozpoczętą dobę 24 godziny i za każdy wagon.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 grudnia 1923 r.