Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.61.382

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 4 lipca 1921 r.
w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Praw P. P. № 44, poz. 310), art. 6 i 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw P. P. № 64 poz. 385) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Poczt" i Telegrafów zarządu poczt, telegrafów i telefonów na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 119 poz. 786), zarządzam co następuje:
§  1. Z dniem 15 lipca 1921 r. wprowadza się dołączoną do niniejszego rozporządzenia taryfę opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
§  2. Nowe opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, obowiązują od dnia 15 lipca 1921 r., z wyjątkiem wszelkich opłat miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, które wchodzą w życie od dnia 1 sierpnia 1921 r.

Różnice, powstałe między opłatami już wniesionemi, a nowo ustanowionemi, za czas po 1 sierpnia 1921 r., winny być dodatkowo wpłacone.

Interesowanym osobom wolno jednak do końca lipca 1921 r. wypowiedzieć abonament telefoniczny, względnie korzystanie ze skróconych adresów telegraficznych; w takim razie będą im zwrócone opłaty, wniesione za czas od 1 sierpnia 1921 r.

Podwyższone opłaty za rozmowy telefoniczne będą pobierane od 15 lipca 1921 r.

§  3. Wprowadza się w obrocie miejscowym listy do wagi 250 gramów za jednolitą taryfą zniżoną.
§  4. Kwotę dopuszczalną do przesłania jednym przekazem, podwyższa się do 25.000 marek.
§  5. Dopuszcza się pośpieszne przesyłki listowe w obrocie z zagranicą pod warunkami, które określi osobne rozporządzenie.
§  6. Mowę taryfy obowiązują na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty za abonament telefoniczny, za stałe połączenia nocne i różne opłaty telefoniczne, obowiązujące obecnie w b. dzielnicy pruskiej zostaną osobno uregulowane.

W obrocie z obszarem Wolnego Miasta Gdańska oraz z urzędami Litwy Środkowej obowiązują taryfy wewnętrzne.

§  7. Z dniem wejścia w życie tej taryfy, tracą moc obowiązującą wszelkie dotychczasowe postanowienia o należytościach, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem, a w szczególności rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 listopada 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 113 poz. 749) oraz rozporządzenie Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej z dnia 10 grudnia 1920 r. (Dz. Urz. Min. b. dz. pr. № 79 poz. 534) z wyjątkiem rozdziałów R, D i E taryfy telefonicznej tego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA POCZTOWA, TELEGRAFICZNA I TELEFONICZNA.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................