Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.119.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1920 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Poczt i Telegrafów zarządu poczt, telegrafów i telefonów na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1920 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw. P. P. z 1919 r. № 64, poz. 385) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Zarząd poczt, telegrafów i telefonów na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z dniem 1 stycznia 1921 r. z zakresu działania Ministra tej dzielnicy i przekazuje się Ministrowi Poczt i Telegrafów.
§  2. Szczegółowe zarządzenia, potrzebne do wykonania postanowień § 1, wydadzą Minister b. Dzielnicy Pruskiej oraz Minister Poczt i Telegrafów.