Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.113.749

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 30 listopada 1920 r.
w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Na podstawie art. 10 ustawy o wyłączności poczty, telegrafu i telefonu z dnia 27 maja 1919 r. (Dz. P. P. № 44 poz. 310) oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1920 r. podwyższam dotychczasowe opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, oraz zarządzam co następuje:
Art.  1.

Nowe opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne według załączonej taryfy obowiązują od dnia 15 grudnia 1920 r. z wyjątkiem wszelkich opłat miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1921 r. Osobom interesowanym wolno wypowiedzieć abonament kwartalny lub roczny do końca grudnia 1920 roku. Za czas od 15 do 31 grudnia nie pobiera się żadnych dopłat z tytułu podwyższenia taryf, względnie opłat miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

Art.  2.

Kartki obecnego urzędowego nakładu z nadrukiem "cena 75 fenigów" i znaczkiem 50-cio fenigowym oraz z nadrukiem "cena 1 rnk. 25 f." i znaczkiem 1-markowym winny być od daty wprowadzenia nowej taryfy, opłacane dodatkowo znaczkami o wartości 1 mk. 25 fenigów, względnie 2 mk. 75 fenigów.

Ważność obiegową kartek pocztowych obecnego nakładu ustala się do końca lutego 1921 r.

Art.  3.

Wszelkie ulgi taryfowe przyznane władzom i urzędom państwowym i samorządnym znosi się z dniem 31 grudnia 1920 r. z wyjątkiem postanowień, dotyczących doręczania pism sądowych w Małopolsce.

Art.  4.

Podwyższa się kwotę dopuszczalną do przesłania jednym przekazem z 2.000 mk. na 10.000 mk.

Warunki, pod któremi dopuszcza się przekazywanie kwot ponad 2.000 mk., normuje osobne rozporządzenie.

Art.  5. 1

Mowa taryfa dla telegramów zagranicznych oparta jest na stosunku 1 frank w złocie -50 mk.

Art.  6.

Nowe taryfy obowiązują na obszarze b. Królestwa Kongresowego, b. Galicji, na Śląsku Cieszyńskim, Spiżu i Orawie, na dawnych Kresach Wschodnich oraz w obrocie z obszarem Wolnego Miasta Gdańska.

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy tracą moc obowiązującą wszelkie dotychczasowe postanowienia o należytościach, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.

W b. dzielnicy pruskiej będzie wydane odpowiednie zarządzenie przez Ministerstwo dla tejże dzielnicy.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA POCZTOWA, TELEGRAFICZNA I TELEFONICZNA.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Z dniem 15 stycznia 1921 r. ustanawia się, ze względu na zmieniony stosunek waluty krajowej do franka w złocie, dla obliczania opłat za telegramy zagraniczne stosunek 1 franka w złocie = 70 markom pol. Powyższy nowy kurs przeliczenia wchodzi w życie od 15 stycznia 1921 r. i obowiązuje na obszarze b. Królestwa Kongresowego, b. Galicji, b. dzielnicy pruskiej, na Śląsku Cieszyńskim, Spiżu, Orawie i na dawnych Kresach Wschodnich, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 1920 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne (Dz.U.21.13.78).

Z dniem 15 marca 1921 r. ustanawia się, ze względu na zmieniony stosunek waluty krajowej do franka w zlocie, dla obliczania opłat za telegramy zagraniczne stosunek: 1 frank w złocie = 100 markom polskim. Powyższy nowy kurs przeliczenia wchodzi w życie 15 marca 1921 roku i obowiązuje na obszarze b. dzielnic austrjackiej i rosyjskiej, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne (Dz.U.21.31.184).